การวินิฉัยราคาล่วงหน้า

การวินิจฉัยราคาศุลกากรล่วงหน้า คืออะไร

การวินิจฉัยราคาศุลกากรล่วงหน้าเป็นการให้บริการแก่ผู้ที่ต้องการทราบหลักเกณฑ์ การกำหนดราคาศุลกากรของสินค้าก่อนที่จะมีการนำเข้ามาในราชอาณาจักร ตามที่ได้ร้องขอ

ประโยชน์ที่ผู้ประกอบการจะได้รับ

 • ผู้ประกอบการสามารถตัดสินใจเชิงธุรกิจ โดยสามารถคาดการณ์ถึงจำนวนภาษีที่ต้องชำระได้อย่างเป็นธรรม
 • ลดค่าใช้จ่ายและเวลาในการร้องเรียนและอุทธรณ์
 • ทำให้การตรวจปล่อยในระบบ e-Customs เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว
 • รองรับระบบการตรวจปล่อยล่วงหน้า (Pre Clearance)
 • เอกสารประกอบการขอให้วินิจฉัยราคาศุลกากรล่วงหน้า
 • แบบคำร้องขอให้วินิจฉัยราคาศุลกากรล่วงหน้า (แบบที่ 1 แนบท้ายประกาศกรมศุลกากร ที่ 38/2558 เรื่อง การให้บริการวินิจฉัยราคาศุลกากรล่วงหน้า ลงวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2558)
 • เอกสารที่มีความจำเป็นต่อการวินิจฉัยราคาศุลกากรล่วงหน้า เช่น
  • หนังสือสัญญาซื้อขาย (Sale Contract)
  • เอกสารการให้สิทธิของสินค้าที่นำเข้า (License Agreement)
  • เอกสารการแต่งตั้งการเป็นตัวแทนจำหน่าย
  • บัญชีราคาสินค้า (Invoice)
  • บัญชีราคาสินค้าล่วงหน้า (Proforma Invoice)
  • ใบสั่งซื้อ (Purchase Order)
  • เลตเตอร์ ออฟ เครดิต (Letter of Credit)
  • เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ื่น ๆ

ผลการวินิจฉัยราคาศุลกากร

 • ใช้อ้างอิงในการสำแดงธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดราคาศุลกากรของสินค้า ที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร
 • เจ้าหน้าที่ศุลกากรถือปฏิบัติตามหนังสือแจ้งผลการวินิจฉัยราคาศุลกากรล่วงหน้า
 • ใช้บังคับภายใน 2 ปี นับแต่วันที่ออกหนังสือ
 • ใช้เฉพาะรายผู้ยื่นคำร้อง สำหรับของที่มีธุรกรรมการค้าของสินค้าที่เหมือนกันทุกประการกับของที่ได้มีการยื่นคำร้องขอให้มีการวินิจฉัยราคาศุลกากรล่วงหน้าไว้เท่านั้น

ค่าธรรมเนียมในการวินิจฉัยราคาศุลกากรล่วงหน้า

ผู้ยื่นคำร้องฯ จะต้องชำระค่าธรรมเนียมในการขอให้วินิจฉัยราคาศุลกากรล่วงหน้า ตามอัตราที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง

หมายเหตุ

 • กรมศุลกากรจะไม่พิจารณาวินิจฉัยราคาศุลกากรล่วงหน้าสำหรับธุรกรรมการค้าของสินค้าประเภทเดียวกัน และ/หรือ มีลักษณะเดียวกันกับของที่
  • อยู่ในระหว่างการอุทธรณ์ราคาศุลกากร
  • อยู่ในระหว่างการดำเนินการของหน่วยงานภายในกรมศุลกากร
  • อยู่ในกระบวนการพิจารณาในชั้นศาล
  • เป็นธุรกรรมการค้าที่สมมติขึ้น
  • เป็นธุรกรรมการค้าที่เกิดขึ้นอย่างไม่สมเหตุสมผล
 • ในระหว่างที่กฎกระทรวงว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมในการขอให้วินิจฉัยราคาศุลกากรล่วงหน้ายังไม่ประกาศใช้บังคับ กรมศุลกากรจะให้บริการวินิจฉัยราคาศุลกากรล่วงหน้าโดยไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม

ประกาศกรมศุลกากรที่เกี่ยวข้อง

ประกาศกรมศุลกากร ที่ 38/2558 เรื่อง การให้บริการวินิจฉัยราคาศุลกากรล่วงหน้า ลงวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2558

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ยื่นคำร้องขอรับบริการได้ที่ สำนักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร ชั้น 12 อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร (คลองเตย กรุงเทพฯ)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ
ส่วนมาตรฐานราคาศุลกากร 1 : 026676502
ส่วนมาตรฐานราคาศุลกากร 2 : 026677179
ส่วนมาตรฐานราคาศุลกากร 3 : 026677186
http://www.customs.go.th
 
 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 28 กันยายน 2559 11:14:53
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร (สมพ.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-6004
อีเมล์ : 81000100@customs.go.th

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร