Show all notify
We have 1 subject 1 International Parcel Direct Complaint direct2dg@customs.go.th
 
 

RSS : ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องเอกซเรย์ตรวจสอบสัมภาระและหีบห่อชนิดติดตั้งถาวร ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก จำนวน ๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระยะเวลา 11 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • .
  • International Parcel Direct Complaint
  • ข