การนำรถของไทยเข้า/ออกชั่วคราวทางบก

การนํารถยนต์และรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล (รถของไทย) ออก-เข้า ชั่วคราว ทางด่านพรมแดนติดต่อกับต่างประเทศ

หลักฐานที่ต้องนํามาแสดง

  1. คู่มือทะเบียนรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ (ตัวจริงหรือสำเนาทะเบียณรถที่กรมการขนส่งทางบกรับรอง)
  2. หนังสือเดินทาง (PASSPORT) หรือหนังสือผ่านแดน (BORDER PASS) ผ่านการประทับตรารับรองการตรวจคนออกเมืองแล้ว
  3. กรณีผู้นําเข้ามิได้เป็นเจ้าของรถ จะต้องมีต้นฉบับหนังสือมอบอํานาจจากเจ้าของรถด้วย

ขั้นตอนการผ่านพิธีการ

ขาออก
  1. ผู้นํารถออกนําหลักฐานมายื่นต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากร ณ จุดตรวจด่านพรมแดน กรณีมีสิ่งของอื่นหรือผู้โดยสารและสิ่งของติดตัวผู้โดยสารเข้ามาพร้อมกับรถ ผู้นํารถออกต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ศุลกากรด้วย
  2. ผู้นํารถออกนําหลักฐานมายื่นต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากร ณ จุดตรวจด่านพรมแดน กรณีมีสิ่งของอื่นหรือผู้โดยสารและสิ่งของติดตัวผู้โดยสารเข้ามาพร้อมกับรถ ผู้นํารถออกต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ศุลกากรด้วย
  3. เจ้าหน้าที่ศุลกากรทําการบันทึกข้อมูลและจัดทําใบขนสินค้าพิเศษแล้วให้ผู้นํารถออกลงลายมือชื่อรับรองในใบขนสินค้านั้น
  4. ผู้นํารถออกนํารถพร้อมใบขนสินค้าพิเศษ(ต้นฉบับและสำเนา) ให้เจ้าหน้าศุลกากร ณ ด่านพรมแดนตรวจสอบ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง แล้วลงลายมือชื่อในใบขนสินค้าพิเศษ มอบสำเนาใบขนสินค้าพิเศษให้ผู้นํารถออก 1 ฉบับ เพื่อใช้เป็นหลักฐานการนํารถออกไปนอกราชอาณาจักร และใช้แสดงต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากร เมื่อนํารถกลับเข้ามาในราชอาณาจักร
ขาเข้า
  1. ผู้นํารถเข้ายื่น สําเนาใบขนสินค้าพิเศษฉบับเดิม ให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรตรวจสอบ
  2. เจ้าหน้าที่ศุลกากร ณ ด่านพรมแดน ตรวจสอบความถูกต้อง หากเห็นว่าถูกต้องจะลงลายมือชื่อในใบขนสินค้าพิเศษ และให้ผู้นํารถเข้าลงนามในสมุดบัญชีแล้วปล่อยรถกลับเข้ามาในราชอาณาจักร
  3. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลตัดบัญชีรถนํากลับเข้ามาในราชอาณาจักร

การบังคับตามสัญญา

กรณีนํารถกลับเข้ามาเกินระยะเวลาที่กําหนด ปรับวันละ 1,000 บาท ทั้งนี้ไม่เกิน 10,000 บาท

 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 27 กันยายน 2559 10:45:51

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร