การนํารถยนต์และรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล (รถต่างประเทศ) เข้า-ออก ชั่วคราว ทางด่านพรมแดนติดต่อกับต่างประเทศ

ต้องปฏิบัติตามประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขออนุญาต การอนุญาต ระยะเวลาในการใช้รถและเครื่องหมายแสดงการใช้รถที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว    เพื่อใช้ในการท่องเที่ยวหรือการอื่นใดที่มีความจำเป็นเฉพาะกรณี พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2559 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2559 เป็นต้นไป

หลักฐานที่ต้องนํามาแสดง

 1. คู่มือทะเบียนรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ หรือเอกสารหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งน่าเชื่อถือ
 2. หนังสืออนุญาตรถระหว่างประเทศ (เฉพาะกรณี รถยนต์ สปป. ลาว เข้าประเทศไทย ตามความตกลงว่าด้วยการขนส่งทางถนนระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว)
 3. หนังสือเดินทาง (PASSPORT) หรือหนังสือผ่านแดน (BORDER PASS) ที่ผ่านการประทับตรารับรองการตรวจสอบคนเข้าเมืองแล้ว
 4. กรณีผู้นําเข้ามิได้เป็นเจ้าของรถ จะต้องมีต้นฉบับหนังสือมอบอํานาจจากเจ้าของรถด้วย
 5. กรณีผู้นําเข้ามีสัญชาติไทย ให้ยื่นเอกสารหลักฐานรับรองถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ หรือการประกอบอาชีพในต่างประเทศ หรือการสมรสกับคู่สมรสต่างประเทศ หรือการศึกษาอยู่ในต่างประเทศ
 6. กรณีรถที่นำเข้า
  1. ไม่ต้องขออนุญาตกรมการขนส่งทางบก
   1. รถที่นำเข้ามาตามความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลของประเทศนั้น
   2. รถของประเทศที่ไทยมีความตกลงด้านการขนส่งทางถนน (ลาว, มาเลเซีย,สิงคโปร์)
   3. รถประจำถิ่น
  2. รถนอกจาก 6.1 ต้องขออนุญาตจากกรมขนส่งทางบกทุกกรณี
  (ตามประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขออนุญาต การอนุญาต ระยะเวลาในการใช้รถและเครื่องหมายแสดงการใช้รถที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อใช้ในการท่องเที่ยวหรือการอื่นใดที่มีความจำเป็นเฉพาะกรณี พ.ศ. 2559)

ขั้นตอนการผ่านพิธีการ

ขาเข้า
 1. ผู้นํารถเข้าหรือตัวแทนนําหลักฐานมายื่นต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากร ณ จุดตรวจด่านพรมแดน กรณีมีสิ่งของอื่นหรือผู้โดยสารและสิ่งของติดตัวผู้โดยสารเข้ามาพร้อมกับรถ ผู้นํารถเข้าหรือตัวแทนต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ศุลกากรด้วย
 2. เจ้าหน้าที่ศุลกากรทําการบันทึกข้อมูลและจัดทําใบขนสินค้าพิเศษ มอบให้ผู้นํารถเข้าลงลายมือชื่อขอประกันตนเองและรับรองความถูกต้องในใบขนฯ
 3. ระยะเวลาในการนําเข้าไม่เกิน 1 เดือนโดยสามารถขอขยายระยะเวลาได้อีกครั้งละไม่เกิน 1 เดือน แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 6 เดือน นับแต่วันนําเข้า ทั้งนี้จะต้องไม่เกินกว่าที่ได้รับอนุญาตให้พํานักอาศัยอยู่ในประเทศไทยจากสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง
 4. ผู้นํารถเข้าหรือตัวแทนนํารถพร้อมใบขนสินค้าพิเศษ ให้เจ้าหน้าที่ศุลกากร ณ ด่านพรมแดนตรวจสอบ
 5. เจ้าหน้าที่ศุลกากรตรวจสอบความถูกต้องแล้วลงลายมือชื่อในใบขนสินค้าพิเศษ และมอบใบขนสินค้าพิเศษ ให้ผู้นํารถเข้าหรือตัวแทน 1 ฉบับ เพื่อใช้เป็นหลักฐานการนํารถเข้ามาในราชอาณาจักรและใช้แสดงต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรเมื่อนํารถกลับออกไปนอกราชอาณาจักร
ขาออก
 1. ผู้นํารถออกต้องยื่นใบขนสินค้าพิเศษฉบับเดิม ที่เจ้าหน้าที่ศุลกากรออกให้ขณะนํารถเข้าพร้อมนํารถมาให้เจ้าหน้าที่ศุลกากร ณ ด่านพรมแดน ตรวจสอบ
 2. เจ้าหน้าที่ศุลกากร ณ ด่านพรมแดน ตรวจสอบความถูกต้อง หากเห็นว่าถูกต้องจะลงลายมือชื่อในใบขน    สินค้าพิเศษ และให้ผู้นํารถออกลงนามในใบขนสินค้าพิเศษนั้น แล้วปล่อยรถออกไปนอกราชอาณาจักร
 3. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลตัดบัญชีรถนํากลับออกไปนอกราชอาณาจักร

การบังคับตามสัญญาประกัน

 1. เมื่อครบกําหนดตามที่ระบุไว้ในสัญญาประกัน หรือผู้นําเข้าได้แสดงความจํานงก่อนครบกําหนดดังกล่าวว่าไม่ประสงค์จะนํารถกลับออกไป กรมศุลกากรจะบังคับสัญญาประกันเต็มตามจํานวนที่กําหนดไว้ โดยไม่มีการลดหย่อนใดๆทั้งสิ้น
 2. กรณีนํารถออกไปเกินระยะเวลาที่กําหนด ปรับวันละ 1,000 บาท ทั้งนี้ไม่เกิน 10,000 บาท 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 8 พฤศจิกายน 2561 16:13:26

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร