ข่าวสารทั่วไป

รับฟังความคิดเห็น ร่างประกาศกรมศุลกากร เรื่อง การปฏิบัติพิธีการศุลกากรนำเข้าทางอิเล็กทรอนิกส์ว่าด้วยสินค้าประเภทเหล็กและเหล็กกล้า ตามพิกัดศุลกากรตอนที่ 72 และตอนที่ 73

ตามที่กรมศุลกากรได้แต่งตั้ง คณะกรรมการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์สินค้าประเภทเหล็กและเหล็กกล้า เพื่อดำเนินการศึกษาและจัดทำประกาศกรมศุลกากร เกี่ยวกับการปฏิบัติพิธีการศุลกากรนำเข้าทางอิเล็กทรอนิกส์ว่าด้วยสินค้าประเภทเหล็กและเหล็กกล้า นั้น

เพื่อให้การดำเนินการจัดทำประกาศกรมศุลกากร เรื่อง การปฏิบัติพิธีการศุลกากรนำเข้าทางอิเล็กทรอนิกส์ว่าด้วยสินค้าประเภทเหล็กและเหล็กกล้า ตามพิกัดศุลกากรตอนที่ 72 และตอนที่ 73 เป็นไปด้วยความถูกต้อง รอบคอบ และเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง กรมศุลกากรเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศดังกล่าว โดยท่านสามารถส่งความคิดเห็นได้ที่ฝ่ายเลขานุการคณะทำงานฯ ที่อีเมล์ Peethong_Pr@customs.go.th รายละเอียดร่างประกาศตามเอกสารแนบ 

ทั้งนี้ ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ตั้งแต่บัดนี้ ไปจนถึงวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2560

 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 2 สิงหาคม 2560 15:47:09
จำนวนผู้เข้าชม : 3,190

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร