หลักเกณฑ์การลงทะเบียนเพื่อปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ (ชิปปิ้ง)

หลักเกณฑ์การลงทะเบียนเพื่อปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ (ชิปปิ้ง)

ตามประกาศกรมศุลกากรที่ 13/2549 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549

 1. คุณสมบัติของบุคคลที่ประสงค์จะปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ (ชิปปิ้ง)
 2. บุคคลที่ประสงค์จะปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
  1. เป็นบุคคลที่มีบัตรผ่านพิธีการศุลกากร หรือบัตรผู้ช่วยปฏิบัติพิธีการศุลกากร และได้ผ่านการอบรมและทดสอบจากสถาบันวิทยาการศุลกากร ตามประกาศกรมศุลกากรที่ 13/2549 ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2551 หรือ
  2. เป็นบุคคลที่ผ่านการอบรมหลักสูตรตัวแทนออกของ จากสมาคมหรือสถาบันที่กรมศุลกากรรับรอง และผ่านการทดสอบข้อสอบมาตรฐานที่กรมศุลกากรกำหนด หรือผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ชำนาญการศุลกากรของกรมศุลกากร และ เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของตัวแทนออกของ ที่ได้รับอนุญาตจากกรมศุลกากรให้เป็นตัวแทนออกของ ตามประกาศกรมศุลกากรที่ 13/2549
  3. ไม่เคยมีประวัติการกระทำความผิดตามกฎหมายศุลกากรอย่างร้ายแรง หรือถูกกรมศุลกากรเพิกถอนบัตรผ่านพิธีการศุลกากรหรือบัตรผู้ช่วยปฏิบัติพิธีการศุลกากร
 3. เอกสารการยื่นขอลงทะเบียนปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ
  1. คำร้องขอลงทะเบียนปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ (ตามแบบที่กรมศุลกากรกำหนด)
  2. บัตรประจำตัวประชาชน
  3. สำเนาทะเบียนบ้าน
  4. บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร หรือหลักฐานการชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
  5. ประกาศนียบัตรผ่านการอบรมหลักสูตรตัวแทนออกของ จาก สถาบันวิทยาการศุลกากร สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมศุลกากร จาก สมาคมหรือสถาบันที่กรมศุลกากรรับรอง หรือประกาศนียบัตรผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ชำนาญการศุลกากร จาก สถาบันวิทยาการศุลกากร สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมศุลกากร
  6. หนังสือรับรองการเป็นพนักงาน/ลูกจ้างของตัวแทนออกของ
  7. รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
  8. สำเนาเอกสารตามข้อ (2) - (5) อย่างละหนึ่งชุด พร้อมลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง
 4. สถานที่ยื่นคำร้องขอลงทะเบียนฯ
  • ส่วนทะเบียนและสิทธิพิเศษ สำนักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร กรมศุลกากร หรือยื่นผ่านสำนักงานศุลกากรภาค หรือด่านศุลกากร
 5. อายุของทะเบียนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ
  • ผู้ลงทะเบียนจะสามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ ได้สามปีนับแต่วันที่ได้รับอนุญาต
 6. การขอต่ออายุทะเบียนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ
  • การยื่นขอต่ออายุการลงทะเบียนปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ ให้ยื่นคำร้องขอลงทะเบียนปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ พร้อมเอกสารประกอบตามข้อ 2. (2) - (8) ต่อส่วนทะเบียนและสิทธิพิเศษ สำนักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร หรือยื่นผ่านสำนักงานศุลกากร หรือด่านศุลกากร
 7. การเปลี่ยนแปลงข้อมูลการทางทะเบียนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ
  1. กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการทางทะเบียน ได้แก่ ชื่อ ชื่อสกุล หรือที่อยู่ เป็นต้น จะต้องยื่นคำร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลทางทะเบียน (ตามแบบที่กรมศุลกากรกำหนด) พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่มีการจดแจ้งเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อส่วนทะเบียนและสิทธิพิเศษ สำนักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร หรือสำนักงานศุลกากรภาค หรือด่านศุลกากร
 8. การเพิกถอนทะเบียนผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ
 9. เมื่อผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของรายใดได้กระทำความผิดหรือฝ่าฝืนระเบียบตามที่กำหนดไว้ในประกาศกรมศุลกากร ที่ 13/2549 โดยเหตุแห่งการเพิกถอนทะเบียนผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออก เมื่อผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของได้กระทำการ ดังต่อไปนี้
  1. กระทําการอันเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยศุลกากรหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้มีส่วนในการกระทําความผิดนั้น
  2. เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด สําหรับตนเองหรือผู้อื่นเป็นการตอบแทนในการที่จะจูงใจเจ้าพนักงานศุลกากรโดยวิธีการอันทุจริตหรือผิดกฎหมายหรือโดยอิทธิพลของตน ให้กระทําการหรือไม่กระทําการในหน้าที่อันเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลใด
  3. ให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าพนักงานศุลกากรเพื่อจูงใจให้กระทําการ หรือไม่กระทําการ หรือประวิงการกระทําอันมิชอบด้วยหน้าที่
  4. ลักลอบหนีศุลกากร การหลีกเลี่ยงอากร การปลอมแปลงลายมือชื่อ การปลอมแปลงเอกสาร หรือการดำเนินการอื่นใด ที่กรมศุลกากรเห็นว่าได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง
 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 2 มิถุนายน 2560 10:31:27
จำนวนผู้เข้าชม : 18,545
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ส่วนทะเบียนและสิทธิพิเศษ (สทพ.) สำนักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร (สมพ.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-667-6488, 02-667-7000 ต่อ 5958

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร