การขออนุญาต/ ต่ออายุผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ

การขออนุญาต/ ต่ออายุผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวการออกของ

“ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ” หมายความถึง พนักงานหรือลูกจ้างของตัวแทนออกของที่ลงทะเบียนเป็นผู้ปฏิบัติพิธีการศุลกากร

ผู้ที่ประสงค์จะขออนุญาตปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออก ต้องยื่นแบบคำร้องขออนุญาต/ ต่ออายุผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ โดยสามารถยื่นแบบคำร้องขออนุญาต/ ต่ออายุฯ และเอกสารประกอบ ด้วยตนเอง  ณ ฝ่ายทะเบียนตัวแทนออกของ ส่วนทะเบียนและสิทธิพิเศษ สำนักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร หรือ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป หรือหน่วยงานที่ได้รับอนุมัติให้รับลงทะเบียนของสำนักงานศุลกากรหรือด่านศุลกากร

ทั้งนี้ ในการจัดเตรียมเอกสารประกอบการขออนุญาต/ ต่ออายุฯ และวิธีการขออนุญาต/ ต่ออายุฯ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศกรมศุลกากรที่ 61/2561 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 21 พฤษภาคม 2561 16:08:48
จำนวนผู้เข้าชม : 29,067
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ส่วนทะเบียนและสิทธิพิเศษ (สทพ.) สำนักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร (สมพ.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-6677000 ต่อ 4634 และ 5958

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร