การคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ

การคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ

การคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2482
การคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2482 เป็นการคืนเงินอากรขาเข้าที่ผู้นำของเข้า (ผู้มีสิทธิขอคืนอากร) ที่ได้ชำระไว้ด้วยเงินสดและ/หรือ ใช้หนังสือค้ำประกันของธนาคาร หรือ หนังสือค้ำประกันของกระทรวงการคลัง หรือหลักประกันอื่น วางประกันแทนการชำระอากรขาเข้าด้วยเงินสด สำหรับของที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ เพื่อใช้ผลิต หรือผสม หรือประกอบ หรือบรรจุเป็นของที่ส่งออกไปนอกราชอาณาจักรภายใน 1 ปี นับแต่วันที่นำของเข้ามาในราชอาณาจักร และต้องยื่นขอคืนอากร ภายใน 6 เดือน นับแต่วันที่ส่งของออกไป

ทั้งนี้ ของที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อใช้ในการผลิต ผสม ประกอบ หรือบรรจุตามมาตรา 19 ทวิ หากโอนเข้าไปในคลังสินค้าทัณฑ์บน หรือจำหน่ายให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับยกเว้นอากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากร หรือกฎหมายอื่น เช่น ตามกฎหมายส่งเสริมการลงทุน ตามกฎหมายการนิคมอุตสาหกรรม เป็นต้น ตามนัยข้อกฎหมายถือว่าของนั้นได้ส่งออกตามมาตรา 19 ทวิ ในเวลาที่โอนหรือจำหน่ายเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการตามมาตรา 19 ทวิ ที่จะให้ได้รับการคืนอากรสำหรับของที่นำเข้า แม้ไม่ได้ส่งออกนอกราชอาณาจักรซึ่งใช้บังคับเฉพาะกรณีโอนหรือจำหน่ายสินค้าสำเร็จรูป/กึ่งสำเร็จรูปเท่านั้น ดังนั้นผู้นำของเข้าตามมาตรา 19 ทวิ สามารถยื่นขอคืนอากรสำหรับของเช่นว่านั้นได้ตามระเบียบที่อธิบดีกำหนด

ของที่ได้รับคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ
 1. วัตถุดิบที่เห็นได้ชัดเจนว่ามีอยู่ในของที่ผลิตเพื่อส่งออก เช่น ผ้า กระดุม ด้าย ในผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าสำเร็จรูป เป็นต้น
 2. วัตถุดิบที่ใช้การผลิตโดยตรงที่มีอยู่ในของที่ผลิตเพื่อส่งออก แต่ไม่ปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจน เช่น เคมีภัณฑ์ชนิดสเปรย์ที่ใช้ฉีดคอเสื้อให้แข็งในผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าสำเร็จรูป น้ำยากันสนิมในผลิตภัณฑ์ประเภทวงจรไฟฟ้า(I.C.) เป็นต้น
 3. วัตถุดิบจำเป็นที่ใช้ในการผลิต เช่น เคมีภัณฑ์ที่ใช้ในซักฟอก (Bleaching Agent) ในผลิตภัณฑ์ประเภท สิ่งทอกระดาษทราย ผงขัด น้ำยาผสมที่ใช้ในการขัด ชอล์ค กระดาษคาร์บอน และแบบ (Pattern) เป็นต้น

ข้อกฎหมาย
 1. มาตรา 19 ทวิ, มาตรา 19 ตรี, และมาตรา 19 จัตวา แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2482
 2. มาตรา 19 ทวิ และมาตรา 19 ตรี แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2482 แก้ไขเพิ่มเติมตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 329 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2515 ข้อ19 และข้อ 20 และแก้ไขเพิ่มเติม โดยมาตรา 10 แห่ง พ.ร.บ.ศุลกากร (ฉบับที่ 18) พ.ศ.2543
 3. มาตรา 19 ทวิ, มาตรา 19 ตรี และ มาตรา 19 จัตวา แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2482 แก้ไขเพิ่มเติม โดยมาตรา9, มาตรา 10 และมาตรา 11 แห่ง พ.ร.บ. ศุลกากร (ฉบับที่ 18) พ.ศ.2543

ขั้นตอนการขอคืนอากรวัตถุดิบที่นำเข้ามาผลิตเพื่อการส่งออกตามมาตรา 19 ทวิ
 1. ผู้นำของเข้า ขออนุมัติหลักการคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ และออกเลขทะเบียนสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร
 2. ผู้ส่งออก จะต้องขอเลขทะเบียนสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร สำหรับการคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ
 3. การนำของเข้า
 4. การยื่นสูตรการผลิต
 5. การยื่นตารางโอนสิทธิ์
 6. การส่งของออก
 7. การยื่นคำร้องขอคืนอากร
 8. การชำระค่าภาษีอากรวัตถุดิบคงเหลือ

หน่วยงานให้บริการ
ส่วนคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ สำนักสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร
สถานที่ตั้ง ชั้น 3,5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา กรมศุลกากร คลองเตย กรุงเทพฯ 10110

ฝ่ายคืนอากรที่ 1 ผลิตภัณฑ์ส่งออกที่รับผิดชอบ พิกัดศุลกากรตอนที่ 41-63 ชั้น 3 โทร.02 667 7034

ฝ่ายคืนอากรที่ 2 ผลิตภัณฑ์ส่งออกที่รับผิดชอบ พิกัดศุลกากรตอนที่ 64-83 และ 93-97 ชั้น 3 โทร.02 667 6000 หรือ 02 667 7000 ต่อ 5923

ฝ่ายคืนอากรที่ 3 ผลิตภัณฑ์ส่งออกที่รับผิดชอบ พิกัดศุลกากรตอนที่ 84-85 ชั้น 3 โทร.02 667 6603

ฝ่ายคืนอากรที่ 4 ผลิตภัณฑ์ส่งออกที่รับผิดชอบ พิกัดศุลกากรตอนที่ 25-40 ชั้น 5 โทร.02 667 6563

ฝ่ายคืนอากรที่ 5 ผลิตภัณฑ์ส่งออกที่รับผิดชอบ พิกัดศุลกากรตอนที่ 86-92 ชั้น 3 โทร.02 667 7064 , 02 667 6588

ฝ่ายคืนอากรที่ 6 ผลิตภัณฑ์ส่งออกที่รับผิดชอบ พิกัดศุลกากรตอนที่ 1-24 ชั้น 5 โทร.02 667 6561
 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 21 กรกฎาคม 2560 13:45:18
จำนวนผู้เข้าชม : 46,713
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ส่วนคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ สำนักสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร (สคอ. สสอ.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-7060 และ 0-2667-5151
อีเมล์ : 82000100@customs.go.th

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร