บริการอิเล็กทรอนิกส์

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 5,997 เข้าชมวันนี้
  • 157,538 เข้าชมเดือนนี้
  • 15,065,363 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
กรมศุลกากร

เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110

สอบถามข้อมูลการนำเข้าส่งออก

Call Center : 1164
อีเมล์ : 1164@customs.go.th

ติดต่อหน่วยงานภายใน

โทร : 02-667-6000
โทร : 02-667-7000

ติดตามหนังสือราชการ

โทร : 02-667-6107-8
โทรสาร : 02-667-7767
อีเมล์ : saraban@customs.go.th

รับเรื่องร้องเรียน :

Call Center : 1332
อีเมล์ : ctc@customs.go.th


โรงงานประกอบรถยนต์เปิดดำเนินการอยู่ในเขตปลอดอากร โดยได้สิทธิ Local content 40% ได้ปฏิบัติพิธีการศุลกากรเพื่อนำเข้ารถยนต์สำเร็จรูปจากโรงงานในเขตปลอดอากร เข้ามาในประเทศ ซึ่งได้เสียภาษีให้กรมศุลกากร คือ ภาษีเพื่อมหาดไทย ภาษีสรรพสามิต และภาษีมูลค่าเพิ่ม (รถยนต์เป็นรถใหม่ ยังไม่ผ่านการใช้งาน) ขอสอบถามว่า หากผู้ประกอบการต้องการส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป หลังจากที่เสียภาษีอากรให้กรมศุลกากรไปแล้ว จะสามารถขอคืนภาษีได้หรือไม่ และต้องดำเนินการอย่างไรในการขอคืนภาษี

วันที่ : 18 เมษายน 2562 10:41:25
จำนวนผู้เข้าชม : 15,082

คำถาม :

โรงงานประกอบรถยนต์เปิดดำเนินการอยู่ในเขตปลอดอากร โดยได้สิทธิ Local content 40% ได้ปฏิบัติพิธีการศุลกากรเพื่อนำเข้ารถยนต์สำเร็จรูปจากโรงงานในเขตปลอดอากร เข้ามาในประเทศ ซึ่งได้เสียภาษีให้กรมศุลกากร คือ ภาษีเพื่อมหาดไทย ภาษีสรรพสามิต และภาษีมูลค่าเพิ่ม (รถยนต์เป็นรถใหม่ ยังไม่ผ่านการใช้งาน) ขอสอบถามว่า หากผู้ประกอบการต้องการส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป หลังจากที่เสียภาษีอากรให้กรมศุลกากรไปแล้ว จะสามารถขอคืนภาษีได้หรือไม่ และต้องดำเนินการอย่างไรในการขอคืนภาษี

คำตอบ :

กรณีผู้ประกอบการนำเข้าสินค้ารถยนต์สำเร็จรูปที่ผลิตในเขตปลอดอากรเข้ามาในประเทศโดยใช้สิทธิลดอัตราอากร Local content และต่อมาได้ส่งออกรถยนต์สำเร็จรูปดังกล่าว เข้าลักษณะเป็นการส่งของออกไปนอกราชอาณาจักร ซึ่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2560 มาตรา 28 ให้ผู้นำของเข้ามาในราชอาณาจักรและเสียอากรแล้ว หากส่งของนั้นกลับออกไปนอกราชอาณาจักร (Re-export) ภายใน 1 ปีนับแต่วันนำเข้า มีสิทธิขอคืนอากรขาเข้าสำหรับของนั้น เก้าในสิบส่วน หรือส่วนที่เกินหนึ่งพันบาท ของจำนวนที่ได้เรียกเก็บไว้โดยคำนวณตามใบขนสินค้าขาออกแต่ละฉบับ แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า ทั้งนี้ ต้องพิสูจน์ได้ว่าเป็นของรายเดียวกันกับที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรและต้องไม่นำของนั้นไปใช้ประโยชน์ในระหว่างที่อยู่ในราชอาณาจักร เว้นแต่การใช้ประโยชน์เพื่อส่งของนั้นกลับออกไปนอกราชอาณาจักรและมิได้เปลี่ยนแปลงสภาพหรือลักษณะแห่งของนั้น โดยผู้ประกอบการต้องยื่นคำร้องขอคืนอากรภายในกำหนดเวลา ๖ เดือน นับแต่วันที่ได้ส่งของกลับออกไปนอกราชอาณาจักร

       หากมีกรณีที่ต้องคืนเงินภาษีสรรพสามิตตามมาตรา 111 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ให้ผู้ประกอบการดำเนินการตามกฎกระทรวงว่าด้วยการยกเว้นหรือคืนภาษีสำหรับสินค้าที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากรและสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือ  ผู้นำเข้ามีสิทธิได้รับคืนหรือยกเว้นภาษี พ.ศ. 2560 และประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การเรียกเก็บและการคืนภาษีสรรพสามิตสำหรับสินค้าที่นำเข้า ลงวันที่ 16 กันยายน 2560   ทั้งนี้ กรมศุลกากรมีประกาศกำหนดการดำเนินการในกรณีดังกล่าวไว้ในประกาศกรมศุลกากร ที่ 178/2560 เรื่อง การคืนอากรทั่วไป ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 และ ขอคืนกับกรมศุลกากร   ส่วนภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีเพื่อมหาดไทยนั้น เป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยการนั้นได้บัญญัติไว้สำหรับการคืนเงินภาษีในแต่ละกรณี วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 8 สิงหาคม 2562 10:51:54
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ศูนย์บริการศุลกากร สำนักงานเลขานุการกรม (ศบศ. สลข.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-667-7000 ต่อ 20-5844 ถึง 20-5848

ipv6 ready AChecker accessibility checker compliance: WCAG 2.0 (Level AA)
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร