บริการอิเล็กทรอนิกส์

สถิติการเข้าชมเว็บ

 • 1,896 เข้าชมวันนี้
 • 69,347 เข้าชมเดือนนี้
 • 3,542,409 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
กรมศุลกากร
เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110 โทร. 0-2667-6000, 0-2667-7000
Call Center : 1164

บริษัทต้องการที่จะเช่าเครื่องจักรโดยการนำ เข้ามาจากประเทศสิงคโปร์ โดยจะต้องจ่ายค่าเช่าเป็นรายเดือน อยากทราบว่าเครื่องจักรที่บริษัทจะเช่าและนำเข้ามานั้น จะต้องเสียภาษีศุลกากรอย่างไร

วันที่ : 1 ตุลาคม 2559 21:46:41
จำนวนผู้เข้าชม : 4,290

คำถาม :

บริษัทต้องการที่จะเช่าเครื่องจักรโดยการนำ เข้ามาจากประเทศสิงคโปร์ โดยจะต้องจ่ายค่าเช่าเป็นรายเดือน อยากทราบว่าเครื่องจักรที่บริษัทจะเช่าและนำเข้ามานั้น จะต้องเสียภาษีศุลกากรอย่างไร

คำตอบ :

การ นำของให้เช่าเข้ามาในราชอาณาจักร บริษัทฯ ต้องชำระค่าภาษีอากรเช่าเดียวกับการนำเข้าปกติ โดยผู้นำเข้าที่นำของเข้ามาในลักษณะเป็นการเช่า ต้องสำแดงในใบขนสินค้าว่าเป็นของเช่าและยื่นเอกสารรับรองอายุการใช้งานของ ของที่เช่า หลักฐานการชำระค่าเช่า และสัญญาเช่า ซึ่งระบุรายละเอียด ผู้ให้เช่า ผู้เช่า ชนิดของ ระยะเวลาในการเช่าของ ค่าเช่า เงื่อนไขของการเช่า เป็นต้น ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ศุลกากรอาจให้ผู้นำเข้าให้ข้อเท็จจริงเพิ่มเติมเพื่อประกอบการ พิจารณากำหนดราคาศุลกากรของนำเข้าก็ได้
สำหรับการกำหนดราคาศุลกากรเพื่อประเมินภาษีอากรของนำเข้าที่เป็นการเช่า นั้น เจ้าหน้าที่ศุลกากรจะกำหนดราคาสำหรับของดังกล่าวตามระบบราคาแกตต์ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากของนำเข้าที่เป็นการเช่าไม่มีการซื้อขายเกิดขึ้น จึงไม่อาจใช้ราคาซื้อขายมาเป็นราคาศุลกากรได้ เจ้าหน้าที่ศุลกากรก็จะกำหนดราคาของนำเข้าที่เป็นการเช่าตามลำดับ ดังนี้

 1. กรณีมีราคาซื้อขายของที่เหมือนกัน จะกำหนดราคาศุลกากรโดยใช้ราคาของที่เหมือนกัน
 2. หากไม่มีราคาซื้อขายของที่เหมือนกัน จะกำหนดราคาศุลกากรโดยใช้ราคาซื้อขายของที่คล้ายกัน
 3. กรณีที่ไม่พบว่ามีการนำเข้าทั้งของที่เหมือนกันและของที่คล้ายกัน จะกำหนดราคาศุลกากรโดยพิจารณาจากค่าเช่าที่จะต้องชำระตลอดช่วงอายุการใช้งาน ของนำเข้า ดังนี้
  • กรณีของใหม่ให้พิจารณาจากค่าเช่าในช่วงอายุการใช้งานเต็มของของนำเข้า
  • กรณีของใช้แล้วให้พิจารณาจากค่าเช่าในช่วงอายุการใช้งานที่เหลือของของนำ เข้า ตัวอย่างเช่น สัญญาเช่าเครื่องจักร 3 ปีๆ ละ 50,000 บาท หลังจากนั้นค่าเช่าจะลดลง 15 % หากต่ออายุสัญญาเช่า เครื่องจักรมีอายุการใช้งาน 5 ปี

  ราคาศุลกากรกำหนดจากค่าเช่า 5 ปี คือ ค่าเช่า 3 ปีแรกรวมกับค่าเช่า 2 ปีหลัง ซึ่งมีค่าเช่าลดลง 15 % กรณีที่พิจารณาได้ว่าอายุการใช้งานของของนำเข้าตามที่สำแดงไม่สอดคล้องกับ ความเป็นจริง ให้ใช้อายุการใช้งานตามปกติวิสัยของของนั้นเป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อกำหนด ราคาศุลกากร

  นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ศุลกากรอาจจะรวมต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ อาทิ ค่าสิทธิ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ค่าประกันภัย ค่าภาชนะบรรจุ ค่าวัสดุแรงงาน ฯลฯ เข้าไปในการประเมินราคาของด้วย หากต้นทุนและค่าใช้จ่ายดังกล่าวยังมิได้รวมไว้ในค่าเช่าของ

  อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ศุลกากรจะหักต้นทุนและค่าใช้จ่าย อาทิ ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง ติดตั้ง ประกอบ บำรุงรักษา ค่าขนส่งภายหลังการนำเข้าสำเร็จ ฯลฯ ออกจากค่าเช่าของ หากต้นทุนและค่าใช้จ่ายนั้นได้รวมไว้ในค่าเช่าไว้แล้วและแยกรายละเอียดออก ให้เห็นได้อย่างชัดเจน


วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 15 พฤศจิกายน 2559 10:13:06
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ศูนย์บริการศุลกากร สำนักบริหารกลาง (ศบศ. สบก.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-667-6867

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร