บริการอิเล็กทรอนิกส์

สถิติการเข้าชมเว็บ

 • 1,878 เข้าชมวันนี้
 • 83,358 เข้าชมเดือนนี้
 • 3,378,528 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
กรมศุลกากร
เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110 โทร. 0-2667-6000, 0-2667-7000
Call Center : 1164

ต้องการส่งสินค้าไปซ่อมที่ต่างประเทศ อยากสอบถามรายละเอียดในการทำใบสุทธินำกลับ

วันที่ : 1 ตุลาคม 2559 21:43:23
จำนวนผู้เข้าชม : 8,933

คำถาม :

ต้องการส่งสินค้าไปซ่อมที่ต่างประเทศ อยากสอบถามรายละเอียดในการทำใบสุทธินำกลับ

คำตอบ :

 1. หลักเกณฑ์การขอใบสุทธิสำหรับนำกลับ
 2. ผู้ส่งของออกจะขอรับใบสุทธิสำหรับนำกลับได้ในขณะผ่านพิธีการส่งออก สำหรับของส่งออกแล้วนำกลับเข้ามาเพื่อขอรับยกเว้นอากรได้ 2 ประเภท คือ
  1. ของส่งออกรวมทั้งของส่งกลับออกไป ซึ่งนำกลับเข้ามาภายในหนึ่งปี โดยไม่เปลี่ยนแปลงลักษณะหรือ รูปแต่ประการใด ตามประเภทที่ 1 ภาค 4 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530
  2. ของนำเข้ามาในประเทศไทย ซึ่งได้เสียอากรไว้ครบถ้วนแล้ว และภายหลังส่งกลับออกไปซ่อม ณ ต่างประเทศ และนำกลับเข้าภายในหนึ่งปีหลังจากได้รับใบสุทธินำกลับตามประเภท ที่ 2 ภาค 4 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 จะได้รับยกเว้นเพียงเท่าราคาหรือปริมาณแห่งของเดิมที่ส่งออกไปเท่านั้น สำหรับราคาหรือปริมาณที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากการซ่อมจะต้องชำระอากรตามพิกัด ของของเดิมที่ส่งออกไป โดยคำนวณจากราคาหรือปริมาณที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการขนส่งและการประกันภัย

 3. การยื่นขอใบสุทธิสำหรับนำกลับ
  1. ผู้ส่งของออกจะต้องจัดทำสำเนาใบขนสินค้าขาออกเพิ่มขึ้น 1 ฉบับ เพื่อใช้เป็นใบสุทธินำกลับ
  2. ใบสุทธิสำหรับนำกลับถือเป็นใบรับรองการบรรทุกซึ่งหน่วยงานผู้ออกจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมฉบับละ 40บาท
  3. ให้กระทำ ณ ท่าหรือที่ที่ส่งของออกขณะยื่นผ่านพิธีการใบขนสินค้าขาออก

 4. ใบสุทธินำกลับมีอายุ 1 ปี นับแต่วันที่ส่งออก แต่ผู้ส่งออกสามารถขอผ่อนผันใบสุทธิสำหรับนำกลับและขยายกำหนดเวลา
  1. ผู้ร้องขอจะต้องยื่นคำร้องพร้อมเหตุผลเพื่อขอผ่อนผัน และ/หรือ ขยายกำหนดเวลา ต่อหน่วยงานพิธีการเพื่อตรวจสอบเอกสารการนำเข้าว่าเป็นรายเดียวกันกับของที่ ส่งออก
   1. กรณีมีใบสุทธิสำหรับนำกลับ และครบกำหนด 1 ปี นับแต่วันส่งออก กรมศุลกากรจะขยายเวลาให้ตามสมควรแก่กรณีแต่ไม่เกินครั้งละ 1 ปี
   2. กรณีไม่มีใบสุทธิสำหรับนำกลับ ให้ยื่นคำร้องขอผ่อนผันและ/หรือขยายกำหนดเวลาพร้อมเหตุผลและใบตราส่งสินค้า ฉบับขาออก และ/หรือ หลักฐานการคืนเงิน (Debit Note) และหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการผ่านพิธีการใบขนสินค้าต่อหน่วยงานพิธีการ นำเข้า ณ ท่า หรือที่ที่นำเข้า
   3. กรณีไม่มีใบขนสินค้า แต่พิสูจน์ได้ว่าเป็นของที่มีกำเนิดในประเทศ ไทย และนำกลับเข้ามาภายใน 1 ปีจะได้รับอนุญาตให้ยกเว้นใบสุทธิสำหรับนำกลับได้เฉพาะกรณีดังนี้
    • เครื่องประดับ หรือ ของอื่นที่เชื่อได้ว่านักทัศนาจรชาวต่างประเทศได้ซื้อและนำติดตัวออกไป ภายหลังส่งคืนมายังผู้ขาย
    • ของที่ผู้เดินทางนำกลับออกไปแล้วนำกลับเข้ามาพร้อมตน กรณีนี้ก่อนได้รับอนญาตให้ยกเว้นใบสุทธินำกลับจะเปรียบเทียบปรับเพื่อระงับ คดีฐานนำของออกไปโดยไม่ผ่านศุลกากร รายละ 1,000 บาท
   4. กรณีของนำออกไปจากคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิต สินค้าหรือ ร้านค้าปลอดอากร หรือของที่ขอคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ พ.ร.บ. ศุลกากร (ฉบับที่9) พ.ศ. 2482หรือของชดเชยค่าภาษีอากรจะผ่อนผันใบสุทธินำกลับให้เมื่อได้ตรวจสอบว่า ได้ส่งเงินชดเชยค่าภาษีอากร หรือเงินอากรคืนกรมศุลกากรแล้ว
   กรณีไม่เข้าหลักเกณฑ์ข้างต้น กรมฯ จะพิจารณาอนุญาตเป็นการเฉพาะราย


วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 15 พฤศจิกายน 2559 10:12:58
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ศูนย์บริการศุลกากร สำนักบริหารกลาง (ศบศ. สบก.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-667-6867

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร