บริการอิเล็กทรอนิกส์

สถิติการเข้าชมเว็บ

 • 3,129 เข้าชมวันนี้
 • 87,374 เข้าชมเดือนนี้
 • 3,382,544 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
กรมศุลกากร
เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110 โทร. 0-2667-6000, 0-2667-7000
Call Center : 1164

ทำไมส่งใบขนสินค้าไม่ได้

วันที่ : 1 ตุลาคม 2559 20:25:17
จำนวนผู้เข้าชม : 7,818

คำถาม :

ทําไมส่งใบขนสินค้าแล้วไม่ได้รับเลขทีใบขนสินค้า และ ได้รับข้อความตอบกลับว่า Paperless service is suspended because you have not paid service fee to Customs Department หรือ Paperless service is suspended because you have not paid overtime fee to Customs Department

คำตอบ :

สาเหตุที่ผู้ประกอบการไม่สามารถส่งใบขนสินค้าในระบบไร้เอกสาร เนื่องมาจากสาเหตุหลัก 3 เรื่อง ดังนี้

 1. ผู้ประกอบการค้างชําระค่าธรรมเนียมการผ่านพิธีการใบขนสินค้า
 2. ค่าธรรมเนียมการผ่านพิธีการใบขนสินค้า ( Service fee ) เป็นค่าธรรมเนียมที่กรมศุลกากรเรียกเก็บจากใบขนสินค้าขาเข้า และใบขนสินค้าขาออก ที่มีสถานะตรวจปล่อยแล้ว ฉบับละ 200 บาท ผู้ประกอบการสามารถชําระได้ทันทีที่ยื่นใบขนสินค้า หรือ ชําระเป็นรายเดือน ณ สํานักงานศุลกากรทุกแห่ง โดยในแต่ละเดือนกรมศุลกากรรวบรวมข้อมูลใบขนสินค้าที่ต้องชําระค่าธรรมเนียม แบ่งเป็นใบขนสินค้าที่ชําระแล้ว กับ ใบขนสินค้าที่ค้างชําระ และส่งใบแจ้งยอดค่าธรรมเนียมรายเดือนให้ผู้ประกอบการทราบทางไปรษณีย์ทุกเดือน (ผู้ประกอบการสามารถตรวจสอบยอดค่าธรรมเนียมการผ่านพิธีการใบขนสินค้าผ่านระบบ e-tracking ได้อีกทางหนึ่ง) ผู้ประกอบการที่ไม่ไปดําเนินการชําระค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนด กรมศุลกากรจะไม่อนุญาตให้ปฏิบัติพิธีการ
  ขั้นตอนการชําระค่าธรรมเนียมการผ่านพิธีการใบขนสินค้าเมื่อได้รับแจ้งยอดค่าธรรมเนียมรายเดือนทางไปรษณีย์ ปรากฏตามแผนภูมิที่ 1

 3. ผู้ประกอบการค้างชําระค่าธรรมเนียมการตรวจปล่อยนอกเวลาราชการ (Overtime fee) สําหรับใบขนสินค้าขาออกที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรที่มีคําสั่ง "ให้เปิดตรวจ"
 4. การขอให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรตรวจปล่อยสินค้า หรือ ดําเนินการใดๆนอกเวลาราชการตามที่กฎหมายกําหนด ผู้ประกอบการต้องชําระค่าธรรมเนียมการดําเนินการนอกเวลาราชการตามอัตราที่กําหนดใน กฎหมาย ใบขนสินค้าขาออกที่ได้รับคําสั่ง "ให้เปิดตรวจ" หากขนย้ายมายังท่าส่งออกนอกเวลาราชการ เจ้าหน้าที่ศุลกากรที่ท่าปลายทางจะดําเนินการตรวจสอบสินค้า และผู้ประกอบการต้องชําระค่าธรรมเนียมดังกล่าว กรณีเร่งด่วนที่ไม่สามารถชําระค่าธรรมเนียมในขณะนั้น เจ้าหน้าที่ศุลกากรจะให้ตัวแทนไปรับใบสั่งเก็บเพื่อให้ไปชําระค่าธรรมเนียมในวันถัดไป แต่หากผู้ประกอบการไม่ได้ไปรับใบสั่งเก็บ เจ้าหน้าที่ศุลกากรจะออกประกาศแจ้งรายชื่อผู้ประกอบการที่ค้างชําระค่าธรรมเนียมติดประกาศไว้ที่สํานักงานเป็นประจําทุกเดือน เพื่อให้ผู้ประกอบการตรวจสอบและมาขอรับใบสั่งเก็บเงินไปชําระค่าธรรมเนียม กรณีพ้นกําหนด 30 วันนับจากวันที่ประกาศ สํานักงานศุลกากรจะออกหนังสือแจ้งผู้ส่งออกเพื่อให้มาชําระค่าธรรมเนียม และหากพ้นกําหนด 30 วันนับแต่วันที่ออกหนังสือ ผู้ประกอบการยังไม่ชําระค่าธรรมเนียม เจ้าหน้าที่ศุลกากรจะแจ้งระงับการผ่านพิธีการศุลกากรหากไม่มีการชําระค่าธรรมเนียม
  ขั้นตอนการชําระค่าธรรมเนียมการตรวจปล่อยนอกเวลาราชการ ปรากฏตามแผนภูมิที่ 2


  3  ผู้ประกอบการไม่มาชําระค่าภาษีอากรตามแบบแจ้ง กศก.114 หรือ กศก.115 ภายในกําหนดเวลา
  เป็นกรณีผู้ประกอบการได้รับแจ้งให้มาชําระค่าภาษีอากรตามแบบแจ้ง กศก.114 หรือ กศก.115 แต่ไม่มาชําระภายในกําหนดเวลา เจ้าหน้าที่ศุลกากรที่รับผิดชอบจะแจ้งงดการปฏิบัติพิธีการ ทําให้ผู้ประกอบการไม่สามารถยื่นใบขนสินค้าเพื่อปฏิบัติพิธีการศุลกากรสําหรับของนําเข้า ส่งออก

การดําเนินการโดยผู้ประกอบการ?
ผู้ประกอบการต้องนําเงินไปชําระค่าธรรมเนียม หรือ ค่าภาษีอากร ให้เสร็จสิ้น และเมื่อมีการชําระเรียบร้อยแล้ว ระบบจะยกเลิกคําสั่งดังกล่าว


วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 19 กันยายน 2561 13:42:31
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ศูนย์บริการศุลกากร สำนักบริหารกลาง (ศบศ. สบก.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-667-6867

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร