ความแตกต่างของ แบบคำขอ และ แบบแนบของแบบคำขอ

วันที่ : 16 สิงหาคม 2562 14:52:58
จำนวนผู้เข้าชม : 378

คำถาม :

แบบคำขอ และ แบบแนบของแบบคำขอ แตกต่างกันอย่างไร

คำตอบ :

แบบคำขอ มีความแตกต่างจาก แบบแนบของแบบคำขอ ดังนี้

แบบคำขอ คือ แบบฟอร์มหลักที่ผู้นำเข้า/ส่งออกต้องใช้ เพื่อขออนุญาตดำเนินการทางทะเบียน ในแต่ละกรณี ดังต่อไปนี้

- กรณีขอลงทะเบียน(ใช้แบบคำขอหมายเลข 1-5)
- กรณีขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบียน(ใช้แบบคำขอหมายเลข 7)
- กรณีขอใช้ข้อมูลทะเบียนเมื่อถูกระงับการใช้ข้อมูล(ใช้แบบคำขอหมายเลข 8)
- กรณีขอยกเลิกการลงทะเบียน(ใช้แบบคำขอหมายเลข 9)

แบบแนบของแบบคำขอ คือ แบบฟอร์มที่ผู้นำเข้า/ส่งออกเลือกใช้ เพื่อขอดำเนินการทางทะเบียนเพิ่มเติมจาก แบบคำขอ (ถ้ามี) ในแต่ละกรณี ดังต่อไปนี้

- กรณีเพิ่มผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน(ใช้แบบแนบ ก)
- กรณีเพิ่มผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน ในการขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากรสำหรับสินค้าส่งออก(ใช้แบบแนบ ข)
- กรณีเพิ่มบัญชีรายชื่อตัวแทนออกของ (Customs Broker) ผู้รับมอบอำนาจ(ใช้แบบแนบ ค)
- กรณีเพิ่มบัญชีรายชื่อพนักงาน/ลูกจ้าง(ใช้แบบแนบ ง)
- กรณีเพิ่มธนาคารเพื่อการขอชำระภาษีอากรและ/หรือ ขอคืนเงินอากร(ใช้แบบแนบ จ)
- กรณีมอบหมายให้ศูนย์บริหารเงินทำหน้าที่บริหารจัดการ เงินตราต่างประเทศแทน(ใช้แบบแนบ ฉ)
- กรณีขอทำการรับส่งข้อมูลการปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์(ใช้แบบแนบ ช)


วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 26 สิงหาคม 2562 12:10:59
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : กองมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร (กมพ.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-7000 ต่อ 20-4630, 20-4631 และ 20-6488
อีเมล์ : 81000100@customs.go.th

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร