เอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียนเป็นผู้นำเข้า/ส่งออกสำหรับบุคคลธรรมดา

วันที่ : 16 สิงหาคม 2562 14:45:08
จำนวนผู้เข้าชม : 382

คำถาม :

การลงทะเบียนเป็นผู้นำเข้า/ส่งออกสำหรับบุคคลธรรมดา จะต้องจัดเตรียมเอกสารใดบ้าง

คำตอบ :

ในกรณีมายื่นแบบคำขอด้วยตนเอง หรือ ในกรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นมายื่นแบบคำขอแทน จะต้องจัดเตรียม เอกสารให้ครบถ้วน ดังนี้

1. แบบคำขอหมายเลข 1 และหลักฐานประกอบแบบคำขอ ดังนี้
กรณีผู้มีอำนาจลงนามเป็นคนไทย
ใช้บัตรประจำตัวประชาชน 

กรณีผู้มีอำนาจลงนามเป็นบุคคลต่างประเทศ
ใช้หนังสือเดินทาง (Passport) หรือ ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวพร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน (กรณีคนต่างด้าวที่ขออนุญาตเพื่อมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรต้องแสดงใบสำคัญถิ่นที่อยู่ ที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทย)

2. หลักฐานแสดงตนของผู้นำเข้า/ส่งออก
ให้ใช้หลักฐานแสดงตนของผู้ลงลายมือชื่อในแบบคำขอทุกคน ดังนี้
2.1 กรณีผู้ลงลายมือชื่อในแบบคำขอเป็นคนไทย
(1.) บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงของผู้ลงลายมือชื่อในแบบคำขอ หรือ
(2.) บัตรแสดงตนตัวจริงอื่นๆ ที่หน่วยงานราชการออกให้ โดยจะต้องมีรูปถ่ายและ เลขประจำตัวประชาชนปรากฏอยู่ เช่น ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง เป็นต้น หรือ
(3.) กรณีไม่สามารถนำหลักฐานตามข้อ (1.) หรือ (2.) มาแสดงได้ ให้ใช้สำเนาบัตรประจำตัว ประชาชนที่มีทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร (Notarial Services Attorney) เป็นผู้ลงนามรับรองและออกให้ไม่เกิน 1 เดือน พร้อมแนบสำเนาหนังสือรับรอง (Certificate) การขึ้นทะเบียนเป็นทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสารซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยทนายความเจ้าของหนังสือรับรองนั้น

2.2 กรณีผู้ลงลายมือชื่อในแบบคำขอเป็นบุคคลต่างประเทศ
(1.) หนังสือเดินทาง (Passport) ตัวจริง หรือ
(2.) ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวตัวจริง หรือ
(3.) กรณีไม่สามารถนำเอกสารตามข้อ (1.) หรือ (2.) มาแสดงได้ และบุคคลต่างประเทศผู้มีอำนาจลงนามอยู่ต่างประเทศ ให้ใช้หนังสือรับรองหนังสือเดินทางซึ่งมี Notary Public ที่เชื่อถือได้ หรือสถานทูตตามสัญชาติของบุคคลนั้นเป็นผู้รับรองและออกให้ไม่เกิน 6 เดือน หรือ
(4.) กรณีไม่สามารถนำเอกสารตามข้อ (1.) หรือ (2.) มาแสดงได้ และบุคคลต่างประเทศ ผู้มีอำนาจลงนามอยู่ในประเทศไทย ให้ใช้เอกสารตามข้อ (3.) หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร (Notarial Services Attorney) เป็นผู้ลงนามรับรอง และออกให้ไม่เกิน 1 เดือน พร้อมแนบสำเนาหนังสือรับรอง (Certificate) การขึ้นทะเบียนเป็นทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยทนายความเจ้าของหนังสือรับรองนั้น

3. แบบแนบของแบบคำขอ ที่ประสงค์จะยื่นเพิ่มเติม เช่น แบบแนบ ก และ/หรือ แบบแนบ ค และหลักฐานประกอบแบบแนบของแบบคำขอนั้นๆ (ดูหลักฐานประกอบแบบแนบของแบบคำขอ เพิ่มเติม คลิกที่นี่)

ทั้งนี้ กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นมายื่นแบบคำขอแทนจะต้องมีเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้
4. หนังสือมอบอำนาจให้ผู้อื่นมายื่นแบบคำขอแทน (ดูตัวอย่างหนังสือมอบอำนาจ คลิกที่นี่)


วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 27 สิงหาคม 2562 10:24:27
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : กองมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร (กมพ.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-7000 ต่อ 20-4630, 20-4631 และ 20-6488
อีเมล์ : 81000100@customs.go.th

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร