หลักฐานแสดงตนประกอบการยื่นแบบคำขอ

วันที่ : 16 สิงหาคม 2562 14:38:40
จำนวนผู้เข้าชม : 330

คำถาม :

ผู้นำเข้า/ส่งออกซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา และผู้นำเข้า/ส่งออกซึ่งเป็นนิติบุคคล จะต้องใช้หลักฐานใดเป็นหลักฐานแสดงตน ประกอบการยื่นแบบคำขอ

คำตอบ :

ให้ใช้หลักฐานแสดงตนของผู้ลงลายมือชื่อในแบบคำขอทุกคน ดังนี้

กรณีผู้ลงลายมือชื่อในแบบคำขอเป็นคนไทย
(1.) บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงของผู้ลงลายมือชื่อในแบบคำขอ หรือ
(2.) บัตรแสดงตนตัวจริงอื่นๆ ที่หน่วยงานราชการออกให้ โดยจะต้องมีรูปถ่ายและ เลขประจำตัวประชาชนปรากฏอยู่ เช่น ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง เป็นต้น หรือ
(3.) กรณีไม่สามารถนำหลักฐานตามข้อ (1.) หรือ (2.) มาแสดงได้ ให้ใช้สำเนาบัตรประจำตัว ประชาชนที่มีทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร (Notarial Services Attorney) เป็นผู้ลงนามรับรองและออกให้ไม่เกิน 1 เดือน พร้อมแนบสำเนาหนังสือรับรอง (Certificate) การขึ้นทะเบียนเป็นทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยทนายความเจ้าของหนังสือรับรองนั้น

กรณีผู้ลงลายมือชื่อในแบบคำขอเป็นบุคคลต่างประเทศ
(1.) หนังสือเดินทาง (Passport) ตัวจริง หรือ
(2.) ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวตัวจริง หรือ
(3.) กรณีไม่สามารถนำเอกสารตามข้อ (1.) หรือ (2.) มาแสดงได้ และบุคคลต่างประเทศ ผู้มีอำนาจลงนามอยู่ต่างประเทศ ให้ใช้หนังสือรับรองหนังสือเดินทางซึ่งมี Notary Public ที่เชื่อถือได้หรือสถานทูตตามสัญชาติของบุคคลนั้นเป็นผู้รับรองและออกให้ไม่เกิน 6 เดือน หรือ
(4.) กรณีไม่สามารถนำเอกสารตามข้อ (1.) หรือ (2.) มาแสดงได้ และบุคคลต่างประเทศ ผู้มีอำนาจลงนามอยู่ในประเทศไทย ให้ใช้เอกสารตามข้อ (3.) หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร (Notarial Services Attorney) เป็นผู้ลงนามรับรอง และออกให้ไม่เกิน 1 เดือน พร้อมแนบสำเนาหนังสือรับรอง (Certificate) การขึ้นทะเบียนเป็นทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยทนายความเจ้าของหนังสือรับรองนั้น


วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 26 สิงหาคม 2562 12:19:38
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : กองมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร (กมพ.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-7000 ต่อ 20-4630, 20-4631 และ 20-6488
อีเมล์ : 81000100@customs.go.th

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร