ผู้นำเข้า/ส่งออกไม่สามารถนำแบบคำขอพร้อมหลักฐานประกอบทั้งหมดมายื่น ณ หน่วยรับลงทะเบียนด้วยตนเอง

วันที่ : 16 สิงหาคม 2562 14:36:25
จำนวนผู้เข้าชม : 336

คำถาม :

ผู้นำเข้า/ส่งออกที่ประสงค์จะขอดำเนินการทางทะเบียนได้จัดทำแบบคำขอพร้อมหลักฐานประกอบทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว แต่ไม่สามารถนำแบบคำขอพร้อมหลักฐานประกอบทั้งหมดมายื่น ณ หน่วยรับลงทะเบียน ด้วยตนเองได้ จะสามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นมายื่นแบบคำขอแทนได้หรือไม่ อย่างไร

คำตอบ :

สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นมายื่นแบบคำขอแทนได้ โดยจัดทำหนังสือมอบอำนาจปิดอากรแสตมป์ 10 บาท (ดาวน์โหลดหนังสือมอบอำนาจ คลิกที่นี่) พร้อมหลักฐานประกอบหนังสือมอบอำนาจ ดังนี้

กรณีลงทะเบียนบุคคลธรรมดา
(1.) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ
(2.) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

กรณีลงทะเบียนนิติบุคคล
(1.) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
(2.) สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ
(3.) สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ออกให้ไม่เกิน 3 เดือน นับจากวันที่ยื่นแบบคำขอ


วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 27 สิงหาคม 2562 10:28:29
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : กองมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร (กมพ.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-7000 ต่อ 20-4630, 20-4631 และ 20-6488
อีเมล์ : 81000100@customs.go.th

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร