การใช้สำเนาบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (Bank Statement) ที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ตเป็นหลักฐานประกอบ (แบบแนบ จ)

วันที่ : 16 สิงหาคม 2562 14:17:19
จำนวนผู้เข้าชม : 209

คำถาม :

กรณีผู้นำเข้า/ส่งออกประสงค์จะแจ้งบัญชีธนาคารเพิ่มเติมสำหรับการขอชำระภาษีอากร และ/หรือ ขอคืนเงินอากร (แบบแนบ จ) กับกรมศุลกากร ผู้นำเข้า/ส่งออกสามารถใช้สำเนาบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (Bank Statement) ที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ตเป็นหลักฐานประกอบ (แบบแนบ จ) ได้หรือไม่

คำตอบ :

สามารถใช้สำเนาบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (Bank Statement) ที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ต เป็นหลักฐาน ประกอบ (แบบแนบ จ) ได้ หากสำเนาบัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ตดังกล่าว ปรากฏรายละเอียดข้อมูลครบถ้วน ตาม (1.)-(6.) ดังนี้

(1.) ชื่อธนาคาร
(2.) สาขาธนาคาร
(3.) ชื่อเจ้าของบัญชี
(4.) เลขที่บัญชีเงินฝาก
(5.) ประเภทบัญชีของธนาคาร
(6.) รายการเคลื่อนไหวบัญชีล่าสุดที่มีการเคลื่อนไหวไม่เกิน 6 เดือน
และ ผู้นำเข้า/ส่งออกที่ลงนามในแบบคำขอ ได้ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องพร้อมประทับตรา นิติบุคคล (ถ้ามี) ในสำเนาบัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ตดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว


วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 26 สิงหาคม 2562 12:22:34
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : กองมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร (กมพ.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-7000 ต่อ 20-4630, 20-4631 และ 20-6488
อีเมล์ : 81000100@customs.go.th

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร