สูตรมาตรฐานที่ 1/2527
ชนิดสินค้า                                                ดอกไม้ประดิษฐ์  ทำด้วยผ้ากับพลาสติก
ประกาศใช้ครั้งแรก                                  ตามประกาศกรมศุลกากรที่  2/2527 ลงวันที่     19    มกราคม       2527
แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่  1                              ตามประกาศกรมศุลกากรที่  19/2527 ลงวันที่       8    มิถุนายน       2527
แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่  2                              ตามประกาศกรมศุลกากรที่  42/2528 ลงวันที่       7    สิงหาคม        2528
แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่  3                              ตามประกาศกรมศุลกากรที่  29/2529 ลงวันที่      7    พฤษภาคม    2529
แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่  4                              ตามประกาศกรมศุลกากรที่  61/2530 ลงวันที่     18    ธันวาคม        2530
   รายละเอียดในสูตรมาตรฐาน
ลำดับที่ วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต รหัสวัตถุดิบ ปริมาณวัตถุดิบที่ใช้ ส่วนสูญเสีย
     ต่อหน่วย ต่อน้ำหนักสุทธิของ  
      สินค้า  100  กก.  
1    ผ้า (White & Dyed Fabric) 510001/03 56.92  ก.ก. 35%
        1.1 100%  POLYESTER  TAFFETA    
  or  1.2 100%  POLYESTER  PONGEE    
  or  1.3 100%  RAYON  SATIN    
  or  1.4  100% RAYON  SUEDE    
  or  1.5  100%  RAYON  TAFFETA    
  or  1.6  100%  NYLON  TAFFETA    
  or  1.7  100%  POLYESTER  SATIN    
  or  1.8 100%  ACETATE  SATIN    
  or  1.9 100% RAYON  VELVET  FABRIC    
  or  1.10 100% POLYESTER  SUEDE    
  or  1.11 100% RAYON  POPLIN    
  or  1.12 100% RAYON  TWILL    
2       เม็ดพลาสติก 390003/03 48.91  ก.ก. 8%
  Low  Density  Polyethylene    
3       ลวดเหล็ก 730001/03 18.00  ก.ก. -
     
     
     
     
         
      ถ้าผลิตภัณฑ์ที่ส่งออกได้จัดตกแต่งบรรจุในตระกร้า  กระเช้า  กระถาง  หรือกล่องกระดาษที่มีฝาครอบพลาสติกแยกต่างหาก
แต่ละช่อ  ให้ผู้ส่งออกระบุรายละเอียดน้ำหนักส่วนประกอบดังกล่าวในใบขนสินค้าขาออกและใบแนบใบขนสินค้าขาออกให้ชัดเจน