สูตรมาตรฐานที่ 2/2527
ชนิดสินค้า                                                เสื้อผ้าสำเร็จรูปชนิดถัก  ทำด้วยผ้าถักชนิด  PIECE/SOLID  DYED
ประกาศใช้ครั้งแรก                             ตามประกาศกรมศุลกากรที่  11/2527 ลงวันที่     16    มีนาคม       2527
แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่  1                         ตามประกาศกรมศุลกากรที่  54/2528 ลงวันที่       6    กันยายน     2528
แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่  2                         ตามประกาศกรมศุลกากรที่  3/2531 ลงวันที่       8    มกราคม      2531
ลำดับที่ วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต รหัสวัตถุดิบ ปริมาณวัตถุดิบที่ใช้ ส่วนสูญเสีย
    ต่อหน่วย ต่อน้ำหนักสุทธิของ  
      สินค้า  100  กก.  
     PIECE/SOLID  DYED  KNITTED  FABRIC   117.60  ก.ก. 15%
1.1    100%  COTTON 601001/03  
1.2    100%  ACRYLIC 601002/03  
1.3    100%  POLYESTER 601003/03  
1.4    100%  NYLON 601004/03  
1.5    100%  WOOL 601005/03  
1.6    90%  POLYESTER  10%  COTTON 601012/03  
1.7    85%  POLYESTER  15%  COTTON 601013/03  
1.8    70%  POLYESTER  30%  COTTON 601016/03  
1.9    65%  POLYESTER  35%  COTTON 601017/03  
1.10    60%  POLYESTER  40%  COTTON 601018/03  
1.11    55%  POLYESTER  45%  COTTON 601019/03  
1.12    50%  POLYESTER  50%  COTTON 601020/03  
1.13    55%  COTTON  45%  POLYESTER 601029/03  
1.14    60%  COTTON  40%  POLYESTER 601028/03  
1.15    65%  COTTON  35%  POLYESTER 601027/03  
1.16    70%  COTTON  30%  POLYESTER 601026/03  
1.17    75%  COTTON  25%  POLYESTER 601025/03  
1.18    80%  COTTON  20%  POLYESTER 601024/03  
1.19    95%  COTTON  5%  POLYURETHANE 601095/03  
1.20    95%  COTTON  5%  VISCOSE  RAYON 601041/03  
1.21    90%  COTTON  10%  VISCOSE  RAYON 601042/03  
1.22    85%  COTTON  15%  VISCOSE  RAYON 601043/03  
1.23    75%  COTTON  25%  NYLON 601057/03  
1.24    50%  COTTON  50%  NYLON 601058/03  
1.25    55%  NYLON  45%  COTTON   601059/03  
1.26    60%  COTTON  40%  NYLON 601126/03  
1.27   80%  ACRYLIC  20%  POLYESTER 601078/03  
1.28   50%  WOOL  40%  ANGORA  10%  NYLON 601088/03  
1.29   70%  WOOL  20%  ANGORA  10%  NYLON 601087/03  
         
ลำดับที่ วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต รหัสวัตถุดิบ ปริมาณวัตถุดิบที่ใช้ ส่วนสูญเสีย
    ต่อหน่วย ต่อน้ำหนักสุทธิของ  
      สินค้า  100  กก.  
1.32   40%  POLYESTER  25%  VISCOSE  RAYON 601135/03  
    35%  ACRYLIC    
1.33   50%  POLYESTER  25%  VISCOSE  RAYON 601136/03  
    25%  ACRYLIC    
1.34   65%  POLYESTER  20%  VISCOSE  RAYON 601094/03  
    15%  COTTON    
1.35    55%  RAYON  45%  COTTON 601163/03  
1.36    55%  COTTON  45%  RAYON 601164/03  
1.37    70%  COTTON  30%  LINEN 601218/03  
1.38    80%  COTTON  20%  NYLON 601056/03  
1.39    60%  COTTON  40%  RAYON 601174/03  
1.40    50%  WOOL  50%  ACRYLIC 601137/03  
1.41    65%  WOOL  35%  COTTON 601228/03  
1.42    80%  POLYESTER  20%  COTTON 601014/03  
1.43    75%  POLYESTER  25%  ACETATE 601213/03  
1.44    65%  POLYESTER  20%  RAYON  15%  ACRYLIC 601216/03  
1.45    50%  POLYESTER  40%  COTTON  10%  RAYON 601236/03  
1.46    70%  ACRYLIC  30%  WOOL 601047/03  
1.47    98%  ACRYLIC  2%  METALLIZED 601239/03  
1.48    50%  WOOL  50%  RAYON 601238/03  
1.49    55%  RAYON  30%  POLYESTER   15% COTTON     601210/03  
1.50    70%  COTTON   20%  POLYESTER   10%  RAYON  601243/03  
1.51    70%  COTTON   20%  LINEN   10%  RAMIE 601251/03  
1.52    45%  COTTON   28%  LINEN   27%  RAMIE 601253/03  
1.53    45%  COTTON   35%  POLYESTER   15%  RAYON  601260/03  
     5%  SPANDEX    
1.54    62%  POLYESTER   34%  COTTON   4%  SPANDEX 601121/03  
1.55    60%  WOOL  20%  ANGORA  20%  NYLON 601263/03  
1.56    80%  POLYESTER   20%  RAYON  601070/03  
1.57    55%  RAYON  30%  POLYESTER   15%  COTTON    601210/03  
1.58    70%  POLYESTER   30%  ACETATE 601272/03  
1.59    60%  WOOL  40%  POLYESTER 601277/03  
1.60    95%  COTTON   5%  NYLON 601280/03    
ผู้ส่งออกจะต้องแจ้งชนิดและส่วนผสมของวัตถุดิบที่จะขอคืนอากร และแจ้งน้ำหนักรวมของส่วนประกอบอย่างอื่น เช่น
กระดุม  ป้ายชื่อ และขนาดเสื้อ  ฯลฯ  ในใบขนสินค้าขาออก และใบแนบใบขนสินค้าขาออก  เมื่อจะคำนวณเงินอากรที่จะขอคืนตาม
สูตรจะต้องนำน้ำหนักของส่วนประกอบหักออกจากน้ำหนักสินค้าที่ส่งออก