สูตรมาตรฐานที่ 5/2527
ชนิดสินค้า                                                เสื้อผ้าสำเร็จรูปชนิดถัก  ทำด้วยผ้าถักชนิด  TERRY/BRUSH
ประกาศใช้ครั้งแรก                             ตามประกาศกรมศุลกากรที่  11/2527 ลงวันที่     16    มีนาคม       2527
แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่  1                         ตามประกาศกรมศุลกากรที่  54/2528 ลงวันที่       6    กันยายน     2528
แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่  2                         ตามประกาศกรมศุลกากรที่  3/2531 ลงวันที่       8    มกราคม      2531
ลำดับที่ วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต รหัสวัตถุดิบ ปริมาณวัตถุดิบที่ใช้ ส่วนสูญเสีย
    ต่อหน่วย ต่อน้ำหนักสุทธิของ  
      สินค้า  100  กก.  
     TERRY / BRUSH  KNITTED  FABRIC   117.60  ก.ก. 15%
1.1    100%  COTTON 604001/03  
1.2    100%  ACRYLIC 604002/03  
1.3    100%  POLYESTER 604003/03  
1.4    100%  NYLON 604004/03  
1.5    100%  WOOL 604005/03  
1.6    90%  POLYESTER  10%  COTTON 604012/03  
1.7    85%  POLYESTER  15%  COTTON 604013/03  
1.8    70%  POLYESTER  30%  COTTON 604016/03  
1.9    65%  POLYESTER  35%  COTTON 604017/03  
1.10    60%  POLYESTER  40%  COTTON 604018/03  
1.11    55%  POLYESTER  45%  COTTON 604019/03  
1.12    50%  POLYESTER  50%  COTTON 604020/03  
1.13    55%  COTTON  45%  POLYESTER 604029/03  
1.14    60%  COTTON  40%  POLYESTER 604028/03  
1.15    65%  COTTON  35%  POLYESTER 604027/03  
1.16    70%  COTTON  30%  POLYESTER 604026/03  
1.17    75%  COTTON  25%  POLYESTER 604025/03  
1.18    80%  COTTON  20%  POLYESTER 604024/03  
1.19    95%  COTTON  5%  POLYURETHANE 604095/03  
1.20    95%  COTTON  5%  VISCOSE  RAYON 604041/03  
1.21    90%  COTTON  10%  VISCOSE  RAYON 604042/03  
1.22    85%  COTTON  15%  VISCOSE  RAYON 604043/03  
1.23    75%  COTTON  25%  NYLON 604057/03  
1.24    50%  COTTON  50%  NYLON 604058/03  
1.25    55%  NYLON  45%  COTTON   604059/03  
1.26    60%  COTTON  40%  NYLON 604126/03  
1.27   80%  ACRYLIC  20%  POLYESTER 604078/03  
1.28   50%  WOOL  40%  ANGORA  10%  NYLON 604088/03  
1.29   70%  WOOL  20%  ANGORA  10%  NYLON 604087/03  
1.30   65%  POLYESTER  35%  VISCOSE  RAYON 604073/03  
1.31   70%  POLYESTER  30%  VISCOSE  RAYON 604072/03    
1.32   40%  POLYESTER  25%  VISCOSE  RAYON 604135/03  
    35%  ACRYLIC    
1.33   50%  POLYESTER  25%  VISCOSE  RAYON 604136/03  
    25%  ACRYLIC    
1.34   65%  POLYESTER  20%  VISCOSE  RAYON 604094/03  
    15%  COTTON    
1.35    55%  RAYON  45%  COTTON 604163/03  
1.36    55%  COTTON  45%  RAYON 604164/03  
1.37    70%  COTTON  30%  LINEN 604218/03  
1.38    80%  COTTON  20%  NYLON 604056/03  
1.39    60%  COTTON  40%  RAYON 604174/03  
1.40    50%  WOOL  50%  ACRYLIC 604137/03  
1.41    65%  WOOL  35%  COTTON 604228/03  
1.42    80%  POLYESTER  20%  COTTON 604014/03  
1.43    75%  POLYESTER  25%  ACETATE 604213/03  
1.44    65%  POLYESTER  20%  ARAYON  15%  ACRYLIC 604216/03  
1.45    50%  POLYESTER  40%  COTTON  10%  RAYON 604236/03  
1.46    70%  ACRYLIC  30%  WOOL 604047/03  
1.47    98%  ACRYLIC  2%  METALLIZED 604239/03  
1.48    50%  WOOL  50%  RAYON 604238/03  
1.49    55%  RAYON  30%  POLYESTER   15% COTTON     604210/03  
1.50    70%  COTTON   20%  POLYESTER   10%  RAYON  604243/03  
1.51    70%  COTTON   20%  LINEN   10%  RAMIE 604251/03  
1.52    45%  COTTON   28%  LINEN   27%  RAMIE 604253/03  
1.53    45%  COTTON   35%  POLYESTER   15%  RAYON  604260/03  
     5%  SPANDEX    
1.54    62%  POLYESTER   34%  COTTON   4%  SPANDEX 604121/03  
1.55    60%  WOOL  20%  ANGORY  20%  NYLON 604263/03  
1.56    80%  POLYESTER   20%  RAYON  604070/03  
1.57    55%  RAYON  30%  POLYESTER   15%  COTTON    604210/03  
1.58    70%  POLYESTER   30%  ACETATE 604272/03  
1.59    60%  WOOL  40%  POLYESTER 604277/03  
1.60    95%  COTTON   5%  NYLON 604280/03    
ผู้ส่งออกจะต้องแจ้งชนิดและส่วนผสมของวัตถุดิบที่จะขอคืนอากร และแจ้งน้ำหนักรวมของส่วนประกอบอย่างอื่น เช่น
กระดุม  ป้ายชื่อ และขนาดเสื้อ  ฯลฯ  ในใบขนสินค้าขาออก และใบแนบใบขนสินค้าขาออก  เมื่อจะคำนวณเงินอากรที่จะขอคืนตาม
สูตรจะต้องนำน้ำหนักของส่วนประกอบหักออกจากน้ำหนักสินค้าที่ส่งออก