สูตรมาตรฐานที่ 6/2527
ชนิดสินค้า                         เสื้อผ้าสำเร็จรูปชนิดถัก  ทำด้วยเส้นด้ายที่ผลิตเป็นผ้าถักแบบนิตเต็ต
          (เส้นด้ายชนิดเดียว)
ประกาศใช้ครั้งแรก                             ตามประกาศกรมศุลกากรที่  11/2527 ลงวันที่     16    มีนาคม       2527
แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่  1                         ตามประกาศกรมศุลกากรที่  54/2528 ลงวันที่       6    กันยายน     2528
แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่  2                         ตามประกาศกรมศุลกากรที่  3/2531 ลงวันที่       8    มกราคม      2531
ลำดับที่ วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต รหัสวัตถุดิบ ปริมาณวัตถุดิบที่ใช้ ส่วนสูญเสีย
    ต่อหน่วย ต่อน้ำหนักสุทธิของ  
      สินค้า  100  กก.  
1    เส้นด้าย   (GREY  YARN)   122.50  ก.ก. 19%
1.1    100%  COTTON  YARN 550003/03  
1.2    100%  ACRYLIC  YARN 560002/03  
1.3    100%  POLYESTER  SPUN  YARN 560003/03  
1.4    100%  POLYESTER  TEXTURED  YARN 510103/03  
1.5    100%  NYLON  STRETCH  YARN 510104/03  
1.6    75%  COTTON  25%  NYLON  YARN 550057/03  
1.7    70%  POLYESTER  30%  COTTON  YARN 560016/03  
1.8    65%  POLYESTER  35%  COTTON  YARN 560017/03  
1.9    60%  POLYESTER  40%  COTTON  YARN 560018/03  
1.10    55%  POLYESTER  45%  COTTON  YARN 560019/03  
1.11    50%  POLYESTER  50%  COTTON  YARN 560020/03  
1.12    55%  COTTON  45%  POLYESTER  YARN 550029/03  
1.13    60%  COTTON  40%  POLYESTER  YARN 550028/03  
1.14    65%  COTTON  35%  POLYESTER  YARN 550027/03  
1.15    70%  COTTON  30%  POLYESTER  YARN 550026/03  
1.16    75%  COTTON  25%  POLYESTER  YARN 550025/03  
1.17    80%  COTTON  20%  POLYESTER  YARN 550024/03  
1.18    65%  POLYESTER  35%  RAYON  YARN 560073/03  
1.19    70%  POLYESTER  30%  RAYON  YARN 560072/03  
     
     
         
ลำดับที่ วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต รหัสวัตถุดิบ ปริมาณวัตถุดิบที่ใช้ ส่วนสูญเสีย
    ต่อหน่วย ต่อน้ำหนักสุทธิของ  
      สินค้า  100  กก.  
2    เส้นด้าย     (DYED  YARN)   121.30  ก.ก. 19%
2.1    100%  COTTON  YARN 559001/03  
2.2    100%  ACRYLIC  YARN 569002/03  
2.3    100%  POLYESTER  SPUN  YARN 569003/03  
2.4    100%  POLYESTER  TEXTURED  YARN 519003/03  
2.5    100%  NYLON  STRETCH  YARN 519004/03  
2.6    75%  COTTON  25%  NYLON  YARN 559057/03  
2.7    70%  POLYESTER   30%  COTTON  YARN 569016/03  
2.8    65%  POLYESTER   35%  COTTON  YARN 569017/03  
2.9    60%  POLYESTER   40%  COTTON  YARN 569018/03  
2.10    55%  POLYESTER   45%  COTTON  YARN 569019/03  
2.11    50%  POLYESTER   50%  COTTON  YARN 569020/03  
2.12    55%  COTTON  45%  POLYESTER  YARN 559029/03  
2.13    60%  COTTON  40%  POLYESTER  YARN 559028/03  
2.14    65%  COTTON  35%  POLYESTER  YARN 559027/03  
2.15    70%  COTTON  30%  POLYESTER  YARN 559026/03  
2.16    75%  COTTON  25%  POLYESTER  YARN 559025/03  
2.17    80%  COTTON  20%  POLYESTER  YARN 559024/03  
2.18    65%  POLYESTER   35%  RAYON  YARN 569073/03  
2.19    70%  POLYESTER   30%  RAYON  YARN 569072/03  
     
     
     
         
ผู้ส่งออกจะต้องแจ้งชนิดและส่วนผสมของวัตถุดิบที่จะขอคืนอากร และแจ้งน้ำหนักรวมของส่วนประกอบอย่างอื่น เช่น
กระดุม  ป้ายชื่อ และขนาดเสื้อ  ฯลฯ  ในใบขนสินค้าขาออก และใบแนบใบขนสินค้าขาออก  เมื่อจะคำนวณเงินอากรที่จะขอคืนตาม
สูตรจะต้องนำน้ำหนักของส่วนประกอบหักออกจากน้ำหนักสินค้าที่ส่งออก