สูตรมาตรฐานที่ 10/2527
ชนิดสินค้า       เสื้อผ้าสำเร็จรูปชนิดถัก  ทำด้วยเส้นด้ายสองชนิด ที่ผลิตเป็นผ้าถักแบบนิตเต็ต
                      (เส้นด้ายชนิดที่หนึ่ง  75%  เส้นด้ายอีกชนิดหนึ่ง  25%)
ประกาศใช้ครั้งแรก                             ตามประกาศกรมศุลกากรที่  11/2527 ลงวันที่     16    มีนาคม       2527
แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่  1                         ตามประกาศกรมศุลกากรที่  54/2528 ลงวันที่       6    กันยายน     2528
แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่  2                         ตามประกาศกรมศุลกากรที่  3/2531 ลงวันที่       8    มกราคม     2531
ลำดับที่ วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต รหัสวัตถุดิบ ปริมาณวัตถุดิบที่ใช้ ส่วนสูญเสีย
    ต่อหน่วย ต่อน้ำหนักสุทธิของ  
      สินค้า  100  กก.  
1    เส้นด้ายชนิดที่หนึ่ง  75%     (GREY  YARN)   91.90  ก.ก. 19%
     เส้นด้ายชนิดที่สอง  25%     (GREY  YARN)   30.60  ก.ก.  
1.1    1.  100%  COTTON  YARN 550003/03  
     2.  100%  NYLON  FILAMENT  YARN 510994/03  
1.2    1.  100%  COTTON  YARN 550003/03  
     2.  100%  NYLON  STRETCH  YARN 510104/03  
1.3    1.  100%  COTTON  YARN 550003/03  
     2.   100%  POLYESTER  FILAMENT  YARN 510993/03  
1.4    1.  100%  COTTON  YARN 550003/03  
     2.   100%  POLYESTER  TEXTURED  YARN 510103/03  
1.5    1.   100%  POLYESTER  FILAMENT  YARN 510993/03  
     2.  100%  COTTON  YARN 550003/03  
1.6    1.   100%  POLYESTER  TEXTURED  YARN 510103/03  
     2.  100%  COTTON  YARN 550003/03  
1.7    1.   65%  POLYESTER  35%  COTTON  YARN 560017/03  
     2.  100%  POLYESTER  TEXTURED  YARN 510103/03  
1.8    1.   65%  POLYESTER  35%  COTTON  YARN 560017/03  
     1.  65%  POLYESTER  35%  RAYON  YARN 560073/03  
1.9    1. 100%  POLYESTER  SPUN  YARN 560003/03  
     2.  100%  COTTON  YARN 550003/03  
1.10    1.  65%  POLYESTER  35%  RAYON  YARN 560073/03  
     2. 100%  POLYESTER  SPUN  YARN 560003/03  
     
     
     
     
     
         
ลำดับที่ วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต รหัสวัตถุดิบ ปริมาณวัตถุดิบที่ใช้ ส่วนสูญเสีย
    ต่อหน่วย ต่อน้ำหนักสุทธิของ  
      สินค้า  100  กก.  
2    เส้นด้ายชนิดที่หนึ่ง  75%     (DYED  YARN)   91.00  ก.ก. 18%
     เส้นด้ายชนิดที่สอง  25%     (DYED  YARN)   30.30  ก.ก.  
2.1    1.  100%  COTTON  YARN 559001/03    
     2.  100%  NYLON  FILAMENT  YARN 519994/03    
2.2    1.  100%  COTTON  YARN 559001/03    
     2.  100%  NYLON  STRETCH  YARN 519004/03    
2.3    1.  100%  COTTON  YARN 559001/03    
     2.   100%  POLYESTER  FILAMENT  YARN 519993/03    
2.4    1.  100%  COTTON  YARN 559001/03    
     2.   100%  POLYESTER  TEXTURED  YARN 519003/03    
2.5    1.   100%  POLYESTER  FILAMENT  YARN 519993/03    
     2.  100%  COTTON  YARN 559001/03    
2.6    1.   100%  POLYESTER  TEXTURED  YARN 519003/03    
     2.  100%  COTTON  YARN 559001/03    
2.7    1.   65%  POLYESTER  35%  COTTON  YARN 569017/03    
     2.   100%  POLYESTER  TEXTURED  YARN 519003/03    
2.8    1.   65%  POLYESTER  35%  COTTON  YARN 569017/03    
     2.   65%  POLYESTER  35%  RAYON  YARN 569073/03    
2.9    1.   100%  POLYESTER  SPUN  YARN 569003/03    
     2.  100%  COTTON  YARN 559003/03    
2.10    1.   65%  POLYESTER  35%  RAYON  YARN 569073/03    
     2.   100%  POLYESTER  SPUN  YARN 569003/03    
         
         
         
         
         
         
         
ผู้ส่งออกจะต้องแจ้งชนิดและส่วนผสมของวัตถุดิบที่จะขอคืนอากร และแจ้งน้ำหนักรวมของส่วนประกอบอย่างอื่น เช่น
กระดุม  ป้ายชื่อ และขนาดเสื้อ  ฯลฯ  ในใบขนสินค้าขาออก และใบแนบใบขนสินค้าขาออก  เมื่อจะคำนวณเงินอากรที่จะขอคืนตาม
สูตรจะต้องนำน้ำหนักของส่วนประกอบหักออกจากน้ำหนักสินค้าที่ส่งออก