สูตรมาตรฐานที่ 21/2527
ชนิดสินค้า       เสื้อผ้าสำเร็จรูปชนิดถัก  ทำด้วยเส้นด้าย ถักแบบไม่ลดเข็ม
ประกาศใช้ครั้งแรก                             ตามประกาศกรมศุลกากรที่  11/2527 ลงวันที่     16    มีนาคม       2527
แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่  1                         ตามประกาศกรมศุลกากรที่  54/2528 ลงวันที่       6    กันยายน     2528
แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่  2                         ตามประกาศกรมศุลกากรที่  3/2531 ลงวันที่       8    มกราคม     2531
ลำดับที่ วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต รหัสวัตถุดิบ ปริมาณวัตถุดิบที่ใช้ ส่วนสูญเสีย
    ต่อหน่วย ต่อน้ำหนักสุทธิของ  
      สินค้า  100  กก.  
1    เส้นด้าย     (GREY  YARN)   112.20  ก.ก. 11%
1.1    100%  WOOL  YARN 530005/03  
1.2    100%  ACRYLIC  YARN 560002/03  
1.3    100%  COTTON  YARN 550003/03  
1.4    95%  WOOL  5%  NYLON  YARN 530031/03  
1.5    90%  WOOL  10%  NYLON  YARN 530032/03  
1.6    85%  WOOL  15%  NYLON  YARN 530033/03  
1.7    80%  WOOL  20%  NYLON  YARN 530034/03  
1.8    75%  WOOL  25%  NYLON  YARN 530035/03  
1.9    70%  WOOL  30%  NYLON  YARN 530036/03  
1.10    65%  WOOL  35%  ACRYLIC  YARN 530048/03  
1.11    85%  ACRYLIC  15%  WOOL  YARN 560046/03  
1.12    70%  ACRYLIC  30%  WOOL  YARN 560047/03  
1.13    90%  ACRYLIC  10%  NYLON  YARN 560051/03  
1.14    85%  ACRYLIC  15%  NYLON  YARN 560052/03  
1.15    80%  ACRYLIC  20%  NYLON  YARN 560053/03  
1.16    75%  ACRYLIC  25%  NYLON  YARN 560054/03  
1.17    60%  COTTON  40%  ACRYLIC  YARN 550064/03  
1.18    55%  ACRYLIC  45%  COTTON  YARN 560063/03  
1.19    50%  ACRYLIC  50%  COTTON  YARN 560065/03  
1.20    70%  WOOL  20%  ANGORA  10%  NYLON  YARN 530087/03  
1.21    50%  WOOL  40%  ANGORA  10%  NYLON  YARN 530088/03  
1.22    50%  ANGORA   40%  WOOL  10%  NYLON  YARN 530089/03  
     
     
     
     
         
ลำดับที่ วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต รหัสวัตถุดิบ ปริมาณวัตถุดิบที่ใช้ ส่วนสูญเสีย
    ต่อหน่วย ต่อน้ำหนักสุทธิของ  
      สินค้า  100  กก.  
1.23    100%  METALLIC  YARN 520000/03  
1.24    100%  LINEN  YARN 540009/03  
1.25    60%  LINEN  40% COTTON  YARN 540098/03  
1.26    50%  ACRYLIC  50%  WOOL YARN 530137/03  
1.27    85%  ACRYLIC  15%  POLYESTER  YARN 560138/03  
1.28    45%  COTTON  55%  RAMIE  YARN 540108/03  
1.29    70%  COTTON  30%  ACRYLIC  YARN 550066/03  
1.30    75%  COTTON  25%  ACRYLIC  YARN 550075/03  
1.31    80%  COTTON  20%  POLYESTER  YARN 550024/03  
1.32    70%  MOHAIR  30%  NYLON  YARN 530132/03  
1.33    10%  WOOL  20%  NYLON  70%  ACRYLIC  YARN 560125/03  
1.34    10%  WOOL  25%  NYLON  65%  ACRYLIC  YARN 560139/03  
1.35    15%  WOOL  15%  NYLON  70%  ACRYLIC  YARN 560130/03  
1.36    15%  WOOL  10%  NYLON  75%  ACRYLIC  YARN 560102/03  
1.37    30%  WOOL  10%  NYLON  60%  ACRYLIC  YARN 560140/03  
1.38    15%  WOOL  10%  POLYESTER  75%  ACRYLIC  YARN 560123/03  
1.39    15%  WOOL  15%  POLYESTER  70%  ACRYLIC  YARN 560104/03  
1.40    10%  WOOL  60%  POLYESTER  30%  COTTON  YARN 560151/03  
1.41    50%  WOOL  35%  ANGORA  15%  NYLON  YARN 530105/03  
1.42    60%  COTTON  30%  ACRYLIC  10%  POLYESTER YARN 550112/03  
1.43    70%  ACRYLIC  15%  MOHAIR  15%  NYLON  YARN 560141/03  
1.44    75%  ACRYLIC  15%  MOHAIR  10%  POLYESTER  YARN 560142/03  
1.45    75%  ACRYLIC  20%  RAYON  5%  LINEN  YARN 560261/03  
1.46    60%  ACRYLIC  15%  MOHAIR  15%  NYLON   560152/03  
     10%  POLYESTER  YARN    
     
         
ลำดับที่ วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต รหัสวัตถุดิบ ปริมาณวัตถุดิบที่ใช้ ส่วนสูญเสีย
    ต่อหน่วย ต่อน้ำหนักสุทธิของ  
      สินค้า  100  กก.  
1.47    70%ACRYLIC 15%WOOL 10%COTTON  5%RAYON YARN 560150/03  
1.48    35%SILK  NOIL  20%RAMIE  15%ANGORA  20%ACRYLIC    
     10%  NYLON  YARN 560128/03  
1.49    15%  ANGORA  70%  WOOL  15%  NYLON  YARN 530145/03  
1.50    90%  ACRYLIC  10%  POLYESTER  YARN 560083/03  
1.51    65%  COTTON  35%  ACRYLIC  YARN 550131/03  
1.52    70%  ACRYLIC  20%  NYLON  10%  METALLIC  YARN 560242/03  
1.53    55%  COTTON  45%  ACRYLIC  YARN 550158/03  
1.54    45%  WOOL  40%  ANGORA  15%  NYLON  YARN 530159/03  
1.55    54%  NYLON  40%  ANGORA  6%  WOOL  YARN 510100/03  
1.56    75%  ACRYLIC  15%  NYLON  10%  WOOL  YARN 560167/03  
1.57    60%  WOOL  30%  ANGORA  10%  NYLON  YARN 530156/03  
1.58    50%  ACRYLIC  50%  RAYON  YARN 560165/03  
1.59    50%  WOOL  30%  ANGORA  20%  NYLON  YARN 530118/03  
1.60    75%  WOOL  15%  ANGORA  10%  NYLON  YARN 530219/03  
1.61    60%  RAMIE  26%  COTTON  14%  ACRYLIC  YARN 540221/03  
1.62    70%  WOOL  30%  ACRYLIC  YARN 530049/03  
1.63    55%SILK  15%ANGORA  20%ACRYLIC  10%NYLON YARN 500209/03  
1.64    100%  ACETATE  FILAMENT  YARN 510107/03  
1.65    100%  RAYON  FILAMENT  YARN 510996/03  
1.66    50%  RAYON  35%  ACRYLIC  15%  WOOL YARN 560241/03  
1.67    80%  ACRYLIC  20%  WOOL  YARN 560050/03  
1.68    50%  WOOL  50%  RAYON  YARN 530238/03  
1.69    65%  WOOL  35%  RAYON  YARN 530240/03  
1.70    72%  ACRYLIC  18%  NYLON  10%  WOOL  YARN 560201/03  
     
     
         
ลำดับที่ วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต รหัสวัตถุดิบ ปริมาณวัตถุดิบที่ใช้ ส่วนสูญเสีย
    ต่อหน่วย ต่อน้ำหนักสุทธิของ  
      สินค้า  100  กก.  
1.71    60% RAMIE  26%  COTTON  14%  ACRYLIC  YARN 540221/03  
1.72    36%SILK NOIL  15%ANGORA  20%ACRYLIC 10% NYLON    
     19%  RAMIE  YARN 500113/03  
1.73    65%  ACRYLIC  28%  WOOL  7%  POLYESTER  YARN   560217/03  
1.74    60%  LINEN  40%  ACRYLIC  YARN 540099/03  
1.75    60%  WOOL  20%  ANGORA  20%  NYLON  YARN 530263/03  
1.76    55% SILK  17% ACRYLIC  12% ANGORA  8% NYLON      
     5% RAYON  3%  POLYESTER  YARN 500267/03  
1.77    50%  WOOL  46%  ACRYLIC  4%  RAYON  YARN 530274/03  
     
     
     
     
     
         
ลำดับที่ วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต รหัสวัตถุดิบ ปริมาณวัตถุดิบที่ใช้ ส่วนสูญเสีย
    ต่อหน่วย ต่อน้ำหนักสุทธิของ  
      สินค้า  100  กก.  
2    เส้นด้าย     (DYED  YARN)   111.10  ก.ก. 10%
2.1    100%  WOOL  YARN 539005/03  
2.2    100%  ACRYLIC  YARN 569002/03  
2.3    100%  COTTON  YARN 559001/03  
2.4    95%  WOOL  5%  NYLON  YARN 539031/03  
2.5    90%  WOOL  10%  NYLON  YARN 539032/03  
2.6    85%  WOOL  15%  NYLON  YARN 539033/03  
2.7    80%  WOOL  20%  NYLON  YARN 539034/03  
2.8    75%  WOOL  25%  NYLON  YARN 539035/03  
2.9    70%  WOOL  30%  NYLON  YARN 539036/03  
2.10    65%  WOOL  35%  ACRYLIC  YARN 539048/03  
2.11    85%  ACRYLIC  15%  WOOL  YARN 569046/03  
2.12    70%  ACRYLIC  30%  WOOL  YARN 569047/03  
2.13    90%  ACRYLIC  10%  NYLON  YARN 569051/03  
2.14    85%  ACRYLIC  15%  NYLON  YARN 569052/03  
2.15    80%  ACRYLIC  20%  NYLON  YARN 569053/03  
2.16    75%  ACRYLIC  25%  NYLON  YARN 569054/03  
2.17    60%  COTTON  40%  ACRYLIC  YARN 569064/03  
2.18    55%  ACRYLIC  45%  COTTON  YARN 569063/03  
2.19    50%  ACRYLIC  50%  COTTON  YARN 569065/03  
2.20    70%  WOOL  20%  ANGORA  10%  NYLON  YARN 539087/03  
2.21    50%  WOOL  40%  ANGORA  10%  NYLON  YARN 539088/03  
2.22    50%  ANGORA  40%  WOOL    10%  NYLON  YARN 539089/03  
     
     
     
         
ลำดับที่ วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต รหัสวัตถุดิบ ปริมาณวัตถุดิบที่ใช้ ส่วนสูญเสีย
    ต่อหน่วย ต่อน้ำหนักสุทธิของ  
      สินค้า  100  กก.  
2.23    100%  METALLIC  YARN 529000/03 111.10 10%
2.24    100%  LINEN  YARN 549009/03  
2.25    60%  LINEN  40%  COTTON  YARN 549098/03  
2.26    50%  ACRYLIC  50%  WOOL  YARN 539137/03  
2.27    85%  ACRYLIC  15%  POLYESTER  YARN 539138/03  
2.28    45%  COTTON  55%  RAMIE  YARN 549108/03  
2.29    70%  COTTON  30%  ACRYLIC  YARN 559066/03  
2.30    75%  COTTON  25%  ACRYLIC  YARN 559075/03  
2.31    80%  COTTON  20%  POLYESTER  YARN 559024/03  
2.32    70%  MOHAIR  30%  NYLON  YARN 539132/03  
2.33    10%  WOOL  20%  NYLON  70%  ACRYLIC  YARN 569125/03  
2.34    10%  WOOL  25%  NYLON  65%  ACRYLIC  YARN 569139/03  
2.35    15%  WOOL  15%  NYLON  70%  ACRYLIC  YARN 569130/03  
2.36    15%  WOOL  10%  NYLON  75%  ACRYLIC  YARN 569102/03  
2.37    30%  WOOL  10%  NYLON  60%  ACRYLIC  YARN 569140/03  
2.38    15%  WOOL  10%  POLYESTER  75%  ACRYLIC  YARN 569123/03  
2.39    15%  WOOL  15%  POLYESTER  70%  ACRYLIC  YARN 569104/03  
2.40    10%  WOOL  60%  POLYESTER  30%  COTTON  YARN 569151/03  
2.41    50%  WOOL  35%  ANGORA  15%  NYLON  YARN 539105/03  
2.42    60%  COTTON  30%  ACRYLIC  10%  POLYESTER  YARN 559112/03  
2.43    70%  ACRYLIC  15%  MOHAIR  15%  NYLON  YARN 569141/03  
2.44    75%  ACRYLIC  15%  MOHAIR  10%  POLYESTER  YARN 569142/03  
2.45    75%  ACRYLIC  20%  RAYON  5%  LINEN  YARN 569261/03  
2.46    60%  ACRYLIC  15%  MOHAIR  15%  NYLON      
     10%  POLYESTER  YARN 569152/03  
         
ลำดับที่ วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต รหัสวัตถุดิบ ปริมาณวัตถุดิบที่ใช้ ส่วนสูญเสีย
    ต่อหน่วย ต่อน้ำหนักสุทธิของ  
      สินค้า  100  กก.  
2.47    70%ACRYLIC  15%WOOL10%COTTON  5%RAYON YARN 569150/03  
2.48    35%SILK  NOIL  20%RAMIE  15%ANGORA  20%ACRYLIC    
     10%  NYLON  YARN 569128/03  
2.49    15%  ANGORA  70%  WOOL  15%  NYLON  YARN 539145/03  
2.50    90%  ACRYLIC  10%  POLYESTER  YARN 569083/03  
2.51    65%  COTTON  35%  ACRYLIC  YARN 559131/03  
2.52    70%  ACRYLIC  20%  NYLON  10%  METALLIC  YARN 569242/03  
2.53    55%  COTTON  45%  ACRYLIC  YARN 559158/03  
2.54    45%  WOOL  40%  ANGORA  15%  NYLON  YARN 539159/03  
2.55    54%  NYLON  40%  ANGORA  6%  WOOL  YARN 519100/03  
2.56    75%  ACRYLIC  15%  NYLON  10%  WOOL YARN 569167/03  
2.57    60%  WOOL  30%  ANGORA  10%  NYLON  YARN 539156/03  
2.58    50%  ACRYLIC  50%  RAYON  YARN 569165/03  
2.59    50%  WOOL  30%  ANGORA  20%  NYLON  YARN 539118/03  
2.60    75%  WOOL  15%  ANGORA  10%  NYLON  YARN 539219/03  
2.61    60%  RAMIE  26%  COTTON  14%  ACRYLIC  YARN 549221/03  
2.62    70%  WOOL  30%  ACRYLIC  YARN 539049/03  
2.63    55%SILK  15%ANGORA  20%ACRYLIC  10%NYLON YARN 519209/03  
2.64    100%  ACETATE  FILAMENT  YARN 519007/03  
2.65    100%  RAYON  FILAMENT  YARN 519996/03  
2.66    50%  RAYON  35%  ACRYLIC  15%  WOOL YARN 569241/03  
2.67    80%  ACRYLIC  20%  WOOL  YARN 569050/03  
2.68    50%  WOOL  50%  RAYON  YARN 539238/03  
2.69    65%  WOOL  35%  RAYON  YARN 539240/03  
2.70    72%  ACRYLIC  18%  NYLON  10%  WOOL YARN 569201/03  
     
     
         
ลำดับที่ วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต รหัสวัตถุดิบ ปริมาณวัตถุดิบที่ใช้ ส่วนสูญเสีย
     ต่อหน่วย ต่อน้ำหนักสุทธิของ  
      สินค้า  100  กก.  
2.71    60%RAMIE  26%COTTON  14%ACRYLIC  YARN 549221/03  
2.72    36%SILK  NOIL  15%ANGORA  20%ACRYLIC 10%NYLON    
     19%RAMIE  YARN 509113/03  
2.73    65%ACRYLIC  28%WOOL  7%POLYESTER  YARN 569217/03  
2.74    60%LINEN  40%ACRYLIC  YARN 549099/03  
2.75    60%WOOL  20%ANGORA  20%NYLON  YARN 539263/03  
2.76    55%SILK  17%ACRYLIC  12%ANGORA  8%NYLON      
     5%RAYON  3%POLYESTER  YARN 509267/03  
2.77    50%WOOL  46%ACRYLIC  4%RAYON  YARN 539274/03  
     
     
         
ผู้ส่งออกจะต้องแจ้งชนิดและส่วนผสมของวัตถุดิบที่จะขอคืนอากร และแจ้งน้ำหนักรวมของส่วนประกอบอย่างอื่น เช่น
กระดุม  ป้ายชื่อ และขนาดเสื้อ  ฯลฯ  ในใบขนสินค้าขาออก และใบแนบใบขนสินค้าขาออก  เมื่อจะคำนวณเงินอากรที่ขอคืนตาม
สูตรจะต้องนำน้ำหนักของส่วนประกอบหักออกจากน้ำหนักสินค้าที่ส่งออก