สูตรมาตรฐานที่ 24/2527
ชนิดสินค้า       เสื้อผ้าสำเร็จรูปชนิดถัก  ทำด้วยเส้นใยสองชนิด ถักแบบลดเข็ม
                      (เส้นใยชนิดหนึ่ง  75%  เส้นใยชนิดที่สอง  25%)
ประกาศใช้ครั้งแรก                             ตามประกาศกรมศุลกากรที่  11/2527 ลงวันที่     16    มีนาคม       2527
แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่  1                         ตามประกาศกรมศุลกากรที่    3/2531 ลงวันที่       8    มกราคม     2531
ลำดับที่ วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต รหัสวัตถุดิบ ปริมาณวัตถุดิบที่ใช้ ส่วนสูญเสีย
    ต่อหน่วย ต่อน้ำหนักสุทธิของ  
      สินค้า  100  กก.  
     เส้นใยชนิดที่หนึ่ง  75%   82.30  ก.ก. 9%
     เส้นใยชนิดที่สอง  25%   27.40  ก.ก.  
1    1.  100%ACRYLIC  STAPLE  FIBRE 568002/03  
     2.  100%NYLON  STAPLE/SPARKING  FIBRE 568004/03  
2    1.  100%ACRYLIC  STAPLE  FIBRE 568002/03  
     2.  100%WOOL  TOP (FIBRE) 538005/03  
     
         
ผู้ส่งออกจะต้องแจ้งชนิดและส่วนผสมของวัตถุดิบที่จะขอคืนอากร และแจ้งน้ำหนักรวมของส่วนประกอบอย่างอื่น เช่น
กระดุม  ป้ายชื่อ และขนาดเสื้อ  ฯลฯ  ในใบขนสินค้าขาออก และใบแนบใบขนสินค้าขาออก  เมื่อจะคำนวณเงินอากรที่ขอคืนตาม
สูตรจะต้องนำน้ำหนักของส่วนประกอบหักออกจากน้ำหนักสินค้าที่ส่งออก