สูตรมาตรฐานที่ 91/2528
ชนิดสินค้า       เสื้อผ้าสำเร็จรูปชนิดถัก  ทำด้วยเส้นด้ายชนิดที่ผลิตเป็นผ้าถักแบบนิตเต็ด
                         (เส้นด้ายชนิดที่หนึ่ง  95%  เส้นด้ายชนิดที่สอง  5%)
ประกาศใช้ครั้งแรก                                         ตามประกาศกรมศุลกากรที่  55/2528              ลงวันที่      6     กันยายน   2528
แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1                                   ตามประกาศกรมศุลกากรที่   4/2531               ลงวันที่       8     มกราคม    2531 
ลำดับที่ วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต รหัสวัตถุดิบ ปริมาณวัตถุดิบที่ใช้ ส่วนสูญเสีย
    ต่อหน่วย ต่อน้ำหนักสุทธิของ  
      สินค้า  100  กก.  
1    เส้นด้ายชนิดที่หนึ่ง  95%     (GREY  YARN)   116.38  กก. 19%
     เส้นด้ายชนิดที่สอง    5%     (GREY  YARN)       6.12  กก.  
1.1    1.  65%POLYESTER    35%COTTON  YARN 560017/03  
     2.  100%POLYURETHANE  YARN 390018/03  
1.2    1.  75%COTTON    25%POLYESTER  YARN 550028/03  
     2.  100%  POLYURETHANE  YARN 390018/03  
1.3    1.  60%COTTON    40%POLYESTER  YARN 550028/03  
     2.  100%  POLYURETHANE  YARN 390018/03  
1.4    1.  65%POLYESTER    35%COTTON  YARN 560017/03  
     2.  100%POLYURETHANE  YARN 390018/03  
1.5    1.  65%POLYESTER    35%RAYON  YARN 560073/03  
     2.  100%POLYESTER  SPUN  YARN 560003/03  
2    เส้นด้ายชนิดที่หนึ่ง  95%     (DYED  YARN)   115.24  กก. 18%
     เส้นด้ายชนิดที่สอง    5%     (DYED  YARN)       6.06  กก.  
2.1    1.  65%POLYESTER    35%COTTON  YARN 569017/03  
     2.  100%POLYURETHANE  YARN 390018/03  
2.2    1.  75%COTTON    25%POLYESTER  YARN 559028/03  
     2.  100%  POLYURETHANE  YARN 390018/03  
2.3    1.  60%COTTON    40%POLYESTER  YARN 559028/03  
     2.  100%  POLYURETHANE  YARN 390018/03  
2.4    1.  65%POLYESTER    35%COTTON  YARN 569017/03  
     2.  100%POLYURETHANE  YARN 390018/03  
2.5    1.  65%POLYESTER    35%RAYON  YARN 569073/03  
     2.  100%POLYESTER  YARN 569003/03  
         
ผู้ส่งออกจะต้องแจ้งชนิดและส่วนผสมของวัตถุดิบที่จะขอคืนอากร และแจ้งน้ำหนักรวมของส่วนประกอบอย่างอื่น เช่น กระดุม
ป้าย ชื่อ และขนาดเสื้อ ฯลฯ  ในใบขนสินค้าขาออก และใบแนบใบขนสินค้าขาออก เพื่อจะคำนวณเงินอากรที่ขอคืนตามสูตร จะต้องนำ
น้ำหนักของส่วนประกอบหักออกจากน้ำหนักสินค้าที่ส่งออก