สูตรมาตรฐานที่ 94/2528
ชนิดสินค้า       เสื้อผ้าสำเร็จรูปชนิดถัก  ทำด้วยผ้าถักสองชนิด
                      (ผ้าถักชนิดที่หนึ่ง  80%  ผ้าถักชนิดที่สอง  20%)
ประกาศใช้ครั้งแรก                                         ตามประกาศกรมศุลกากรที่  55/2528              ลงวันที่      6     กันยายน   2528
แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1                                   ตามประกาศกรมศุลกากรที่   4/2531               ลงวันที่       8     มกราคม    2531 
ลำดับที่ วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต รหัสวัตถุดิบ ปริมาณวัตถุดิบที่ใช้ ส่วนสูญเสีย
    ต่อหน่วย ต่อน้ำหนักสุทธิของ  
      สินค้า  100  กก.  
     ผ้าถักชนิดที่หนึ่ง   80%       94.08  กก. 15%
     ผ้าถักชนิดที่สอง   20%        23.52  กก.  
1    1.  100%ACRYLIC  KNITTED  BRUSH  FABRIC 604002/03  
     2.  100%ACRYLIC  RIB  KNITTED  FABRIC 606002/03  
2    1.  80%ACRYLIC  20%POLYESTER  KNITTED  BRUSH  FABRIC 604078/03  
     2.  100%ACRYLIC  RIB  KNITTED  FABRIC 606002/03  
3    1.  70%POLYESTER  30%RAYON  KNITTED BRUSH  FABRIC 604072/03  
     2.  100%ACRYLIC  RIB  KNITTED  FABRIC 606002/03  
4    1.  76%POLYESTER  12%RAYON  12%COTTON  KNITTED     
           BRUSH  FABRIC 604146/03  
     2.  76%POLYESTER  12%RAYON  12%COTTON RIB  KNITTED  FABRIC 606146/03  
5    1.  65%POLYESTER  20%RAYON  15%COTTON  KNITTED     
           BRUSH  FABRIC 604094/03  
     2.  65%POLYESTER  20%RAYON  15%COTTON  RIB  KNITTED     
           FABRIC 606094/03  
6    1.  80%POLYESTER  20%COTTON  KNITTED  BRUSH  FABRIC 604014/03  
     2.  80%POLYESTER  20%COTTON  RIB  KNITTED  FABRIC 606014/03  
7    1.  100%POLYESTER  KNITTED BRUSH  FABRIC 604003/03  
     2.  100%POLYESTER  RIB  KNITTED FABRIC 606003/03  
8    1.  65%POLYESTER  35%COTTON  KNITTED  BRUSH  FABRIC 604017/03  
     2.  100%ACRYLI C  RIB  KNITTED  FABRIC 606002/03  
9    1.  65%POLYESTER  35%COTTON  MESH  KNITTED  FABRIC 605017/03  
     2.  65%POLYESTER  35%COTTON  RIB  KNITTED  FABRIC 606017/03  
10    1.  65%POLYESTER  35%COTTON  KNITTED  BRUSH  FABRIC 604017/03  
     2.  65%POLYESTER  35%COTTON  RIB  KNITTED  FABRIC 606017/03  
11    1.  100%COTTON  KNITTED  FABRIC 601001/03  
     2.  100%COTTON  RIB  KNITTED  FABRIC 606001/03  
12    1.  65%POLYESTER  35%COTTON  KNITTED  FABRIC 601017/03  
     2.  65%POLYESTER  35%COTTON  RIB  KNITTED  FABRIC 606017/03  
13    1.  90%POLYESTER  10%COTTON  KNITTED  BRUSH  FABRIC 604012/03  
     2.  100%POLYESTER  RIB  KNITTED  FABRIC 606003/03  
         
ผู้ส่งออกจะต้องแจ้งชนิดและส่วนผสมของวัตถุดิบที่จะขอคืนอากร และแจ้งน้ำหนักรวมของส่วนประกอบอย่างอื่น เช่น กระดุม
ป้าย ชื่อ และขนาดเสื้อ ฯลฯ  ในใบขนสินค้าขาออก และใบแนบใบขนสินค้าขาออก เพื่อจะคำนวณเงินอากรที่ขอคืนตามสูตร จะต้องนำ
น้ำหนักของส่วนประกอบหักออกจากน้ำหนักสินค้าที่ส่งออก