สูตรมาตรฐานที่ 95/2528
ชนิดสินค้า       เสื้อผ้าสำเร็จรูปชนิดถัก  ทำด้วยผ้าถักสองชนิด
                      (ผ้าถักชนิดที่หนึ่ง  75%  ผ้าถักชนิดที่สอง  25%)
ประกาศใช้ครั้งแรก                                         ตามประกาศกรมศุลกากรที่  55/2528              ลงวันที่      6     กันยายน   2528
แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1                                   ตามประกาศกรมศุลกากรที่   4/2531               ลงวันที่       8     มกราคม    2531 
ลำดับที่ วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต รหัสวัตถุดิบ ปริมาณวัตถุดิบที่ใช้ ส่วนสูญเสีย
    ต่อหน่วย ต่อน้ำหนักสุทธิของ  
      สินค้า  100  กก.  
     ผ้าถักชนิดที่หนึ่ง  75%       88.20  กก. 15%
     ผ้าถักชนิดที่สอง   25%        29.40  กก.  
1    1.  100%ACRYLIC  KNITTED  BRUSH  FABRIC 604002/03  
     2.  100%ACRYLIC  RIB  KNITTED  FABRIC 606002/03  
2    1.  65%POLYESTER  35%COTTON  KNITTED  BRUSH  FABRIC 604017/03  
     2.  100%ACRYLI C  RIB  KNITTED  FABRIC 606002/03  
3    1.  65%POLYESTER  35%COTTON  KNITTED  FABRIC 601017/03  
     2.  100%ACRYLI C  RIB  KNITTED  FABRIC 606002/03  
4    1.  100%POLYESTER  KNITTED  BRUSH  FABRIC 604003/03  
     2.  100%POLYESTER  RIB  KNITTED  FABRIC 606003/03  
         
ผู้ส่งออกจะต้องแจ้งชนิดและส่วนผสมของวัตถุดิบที่จะขอคืนอากร และแจ้งน้ำหนักรวมของส่วนประกอบอย่างอื่น เช่น กระดุม
ป้าย ชื่อ และขนาดเสื้อ ฯลฯ  ในใบขนสินค้าขาออก และใบแนบใบขนสินค้าขาออก เพื่อจะคำนวณเงินอากรที่ขอคืนตามสูตร จะต้องนำ
น้ำหนักของส่วนประกอบหักออกจากน้ำหนักสินค้าที่ส่งออก