สูตรมาตรฐานที่ 97/2528
ชนิดสินค้า       เสื้อผ้าสำเร็จรูปชนิดถัก  ทำด้วยผ้าถักสองชนิด
                      (ผ้าถักชนิดที่หนึ่ง  65%  ผ้าถักชนิดที่สอง  35%)
ประกาศใช้ครั้งแรก                                         ตามประกาศกรมศุลกากรที่  55/2528              ลงวันที่      6     กันยายน   2528
แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1                                   ตามประกาศกรมศุลกากรที่   4/2531               ลงวันที่       8     มกราคม    2531 
ลำดับที่ วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต รหัสวัตถุดิบ ปริมาณวัตถุดิบที่ใช้ ส่วนสูญเสีย
    ต่อหน่วย ต่อน้ำหนักสุทธิของ  
      สินค้า  100  กก.  
     ผ้าถักชนิดที่หนึ่ง   65%       76.44  กก. 15%
     ผ้าถักชนิดที่สอง   35%        41.16  กก.  
1    1.  100%ACRYLIC  KNITTED  BRUSH  FABRIC 604002/03  
     2.  100%ACRYLIC  RIB  KNITTED  FABRIC 606002/03  
2    1.  70%COTTON  20%POLYESTER  10%RAYON  KNITTED   604243/03  
           BRUSH  FABRIC    
     2.  100%COTTON  RIB  KNITTED  BRUSH  FABRIC 606001/03  
3    1.  70%COTTON  20%POLYESTER  10%RAYON  KNITTED   604243/03  
           BRUSH  FABRIC    
     2.  100%COTTON  KNITTED  BRUSH  FABRIC 604001/03  
4    1.  65%POLYESTER  35%COTTON  KNITTED  BRUSH  FABRIC 604017/03  
     2.  65%POLYESTER  35%COTTON  RIB  KNITTED  FABRIC   606017/03  
         
ผู้ส่งออกจะต้องแจ้งชนิดและส่วนผสมของวัตถุดิบที่จะขอคืนอากร และแจ้งน้ำหนักรวมของส่วนประกอบอย่างอื่น เช่น กระดุม
ป้าย ชื่อ และขนาดเสื้อ ฯลฯ  ในใบขนสินค้าขาออก และใบแนบใบขนสินค้าขาออก เพื่อจะคำนวณเงินอากรที่ขอคืนตามสูตร จะต้องนำ
น้ำหนักของส่วนประกอบหักออกจากน้ำหนักสินค้าที่ส่งออก