สูตรมาตรฐานที่ 98/2528
ชนิดสินค้า       เสื้อผ้าสำเร็จรูปชนิดถัก  ทำด้วยผ้าถักสองชนิด
                      (ผ้าถักชนิดที่หนึ่ง  55%  ผ้าถักชนิดที่สอง  45%)
ประกาศใช้ครั้งแรก                                         ตามประกาศกรมศุลกากรที่  55/2528              ลงวันที่      6     กันยายน   2528
แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1                                   ตามประกาศกรมศุลกากรที่   4/2531               ลงวันที่       8     มกราคม    2531 
ลำดับที่ วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต รหัสวัตถุดิบ ปริมาณวัตถุดิบที่ใช้ ส่วนสูญเสีย
    ต่อหน่วย ต่อน้ำหนักสุทธิของ  
      สินค้า  100  กก.  
     ผ้าถักชนิดที่หนึ่ง   55%       64.68  กก. 15%
     ผ้าถักชนิดที่สอง   45%        52.92  กก.  
1    1.  100%ACRYLIC  KNITTED  BRUSH  FABRIC 604002/03  
     2.  100%ACRYLIC  RIB  KNITTED  FABRIC 606002/03  
2    1.  55%RAYON  30%POLYESTER  15%COTTON  KNITTED   604210/03  
          BRUSH  FABRIC    
     2.  70%COTTON  30%POLYESTER  RIB  KNITTED  FABRIC 606026/03  
3    1.  70%COTTON  20%POLYESTER  10%RAYON  KNITTED   604243/03  
          BRUSH  FABRIC    
     2.  100%COTTON  RIB  KNITTED  FABRIC 606001/03  
4    1.  100%COTTON  KNITTED  FABRIC 601001/03  
     2.  70%COTTON  20%POLYESTER  10%RAYON  RIB  KNITTED   606243/03  
          FABRIC    
5    1.  70%COTTON  20%POLYESTER  10%RAYON  KNITTED   604243/03  
           BRUSH  FABRIC    
     2.  100%COTTON  KNITTED  BRUSH  FABRIC 604001/03  
6    1.  100%COTTON  KNITTED  BRUSH  FABRIC 604001/03  
     2.  70%COTTON  20%POLYESTER  10%RAYON  KNITTED   604243/03  
           BRUSH  FABRIC    
7    1.  65%POLYESTER  35%COTTON  KNITTED FABRIC 601017/03  
     2.  100%ACRYLIC  RIB  KNITTED FABRIC 606002/03  
8    1.  65%POLYESTER  35%COTTON  KNITTED  BRUSH  FABRIC 604017/03  
     2.  65%POLYESTER  35%COTTON  RIB  KNITTED  FABRIC 606017/03  
         
ผู้ส่งออกจะต้องแจ้งชนิดและส่วนผสมของวัตถุดิบที่จะขอคืนอากร และแจ้งน้ำหนักรวมของส่วนประกอบอย่างอื่น เช่น กระดุม
ป้าย ชื่อ และขนาดเสื้อ ฯลฯ  ในใบขนสินค้าขาออก และใบแนบใบขนสินค้าขาออก เพื่อจะคำนวณเงินอากรที่ขอคืนตามสูตร จะต้องนำ
น้ำหนักของส่วนประกอบหักออกจากน้ำหนักสินค้าที่ส่งออก