สูตรมาตรฐานที่ 100/2528
ชนิดสินค้า       เสื้อผ้าสำเร็จรูปชนิดถัก  ทำด้วยเส้นด้ายสองชนิด ถักแบบไม่ลดเข็ม
                      (เส้นด้ายชนิดที่หนึ่ง  80%  เส้นด้ายชนิดที่สอง  20%)
ประกาศใช้ครั้งแรก                                         ตามประกาศกรมศุลกากรที่  55/2528              ลงวันที่      6     กันยายน   2528
แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1                                   ตามประกาศกรมศุลกากรที่   4/2531               ลงวันที่       8     มกราคม    2531 
ลำดับที่ วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต รหัสวัตถุดิบ ปริมาณวัตถุดิบที่ใช้ ส่วนสูญเสีย
    ต่อหน่วย ต่อน้ำหนักสุทธิของ  
      สินค้า  100  กก.  
1    เส้นด้ายชนิดที่หนึ่ง    80%     (GREY  YARN)    89.76  กก. 11%
     เส้นด้ายชนิดที่สอง    20%     (GREY  YARN)   22.44  กก.  
1.1    1.  100%ACRYLIC  YARN 560002/03  
     2.  60%ACRYLIC  30%COTTON  10%NYLON   YARN 560143/03  
1.2    1.  100%ACRYLIC  YARN 560002/03  
     2.  100%RAYON  YARN 560006/03  
1.3    1.  100%COTTON  YARN 550001/03  
     2.  100%RAYON  YARN 560002/03  
1.4    1.  100%ACRYLIC  YARN 560002/03  
     2.  100%METALLIZED  YARN 529000/03  
1.5    1.  100%ACRYLIC  YARN 560002/03  
     2.  100%NYLON  FILAMENT  YARN 510994/03  
2    เส้นด้ายชนิดที่หนึ่ง    80%     (DYED  YARN)    88.88  กก. 10%
     เส้นด้ายชนิดที่สอง    20%     (DYED  YARN)   22.22  กก.  
2.1    1.  100%ACRYLIC  YARN 569002/03  
     2.  60%ACRYLIC  30%COTTON  10%NYLON   YARN 569143/03  
2.2    1.  100%ACRYLIC  YARN 569002/03  
     2.  100%RAYON  YARN 569006/03  
2.3    1.  100%COTTON  YARN 559001/03  
     2.  100%RAYON  YARN 569002/03  
2.4    1.  100%ACRYLIC  YARN 569002/03  
     2.  100%METALLIZED  YARN 529000/03  
2.5    1.  100%ACRYLIC  YARN 569002/03  
     2.  100%NYLON  FILAMENT  YARN 519994/03  
         
ผู้ส่งออกจะต้องแจ้งชนิดและส่วนผสมของวัตถุดิบที่จะขอคืนอากร และแจ้งน้ำหนักรวมของส่วนประกอบอย่างอื่น เช่น กระดุม
ป้าย ชื่อ และขนาดเสื้อ ฯลฯ  ในใบขนสินค้าขาออก และใบแนบใบขนสินค้าขาออก เพื่อจะคำนวณเงินอากรที่ขอคืนตามสูตร จะต้องนำ
น้ำหนักของส่วนประกอบหักออกจากน้ำหนักสินค้าที่ส่งออก