สูตรมาตรฐานที่ 104/2528
ชนิดสินค้า       เสื้อผ้าสำเร็จรูปชนิดถัก  ทำด้วยเส้นด้ายสองชนิด ถักแบบไม่ลดเข็ม
                      (เส้นด้ายชนิดที่หนึ่ง  35%  เส้นด้ายชนิดที่สอง  65%)
ประกาศใช้ครั้งแรก                                         ตามประกาศกรมศุลกากรที่  55/2528              ลงวันที่      6     กันยายน   2528
แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1                                   ตามประกาศกรมศุลกากรที่   4/2531               ลงวันที่       8     มกราคม    2531 
ลำดับที่ วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต รหัสวัตถุดิบ ปริมาณวัตถุดิบที่ใช้ ส่วนสูญเสีย
    ต่อหน่วย ต่อน้ำหนักสุทธิของ  
      สินค้า  100  กก.  
1    เส้นด้ายชนิดที่หนึ่ง    35%     (GREY  YARN)    39.27  กก. 11%
     เส้นด้ายชนิดที่สอง    65%     (GREY  YARN)   72.95  กก.  
1.1    1.  70%MOHAIR  30%NYLON  YARN 530132/03  
     2.  70%WOOL  30%NYLON  YARN 530036/03  
1.2    1.  70%ACRYLIC  15%WOOL  10%COTTON  5%RAYON  YARN 560150/03  
     2.  70%MOHAIR  30%NYLON  YARN 530132/03  
1.3    1.  65%WOOL  30%NYLON  5%MOHAIR  YARN 530176/03  
     2.  90%WOOL  10%NYLON  YARN 530032/03  
1.4    1.  100%RAYON YARN 560006/03  
     2.  100%COTTON  YARN 550003/03  
2    เส้นด้ายชนิดที่หนึ่ง    35%     (DYED  YARN)    38.89  กก. 10%
     เส้นด้ายชนิดที่สอง    65%     (DYED  YARN)   72.21  กก.  
2.1    1.  70%MOHAIR  30%NYLON  YARN 539132/03  
     2.  70%WOOL  30%NYLON  YARN 539036/03  
2.2    1.  70%ACRYLIC  15%WOOL  10%COTTON  5%RAYON  YARN 569150/03  
     2.  70%MOHAIR  30%NYLON  YARN 539132/03  
2.3    1.  65%WOOL  30%NYLON  5%MOHAIR  YARN 539176/03  
     2.  90%WOOL  10%NYLON  YARN 539032/03  
2.4    1.  100%RAYON YARN 569006/03  
     2.  100%COTTON  YARN 559001/03  
         
ผู้ส่งออกจะต้องแจ้งชนิดและส่วนผสมของวัตถุดิบที่จะขอคืนอากร และแจ้งน้ำหนักรวมของส่วนประกอบอย่างอื่น เช่น กระดุม
ป้าย ชื่อ และขนาดเสื้อ ฯลฯ  ในใบขนสินค้าขาออก และใบแนบใบขนสินค้าขาออก เพื่อจะคำนวณเงินอากรที่ขอคืนตามสูตร จะต้องนำ
น้ำหนักของส่วนประกอบหักออกจากน้ำหนักสินค้าที่ส่งออก