สูตรมาตรฐานที่ 107/2528
ชนิดสินค้า                      หนังโคหรือหนังกระบือฟอกสำเร็จแล้วชนิดหนังผิว (ทำจาก RAW HIDE) 
                                     ความหนา 1.61 - 2.00  มม. (GRAIN  COW/OX  or  BUFFALO  FINISHING  LEATHER)
ประกาศใช้ครั้งแรก                ตามประกาศกรมศุลกากรที่  49/2528                ลงวันที่      27   สิงหาคม       2528
ลำดับที่ วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต รหัสวัตถุดิบ/หน่วย ปริมาณวัตถุดิบที่ใช้
      จริงต่อน้ำหนักสุทธิ
      ของสินค้า 100 กก.
1    RAW  HIDE    
         1.1  COW/OX  or  BUFFALO  WET  SALTED  HIDE 410006/03 485.00  ก.ก.
  or   1.2  COW/OX  or  BUFFALO  DRYHIDE 410007/03 195.00  ก.ก.
2    SOAKING  AGENT  or  WETTING  AGENT  or    
     DEGREASING  AGENT 340003/03 2.66  ก.ก.
3    SODIUM  SULPHIDE, SODIUM  SULPHYDRATE,    
     SODIUM  HYDROSULPHIDE 280004/03 14.55  ก.ก.
4    LIMING  AGENT  or  BATTING  AGENT (ENZYME) 290044/03 2.91  ก.ก.
5    DELIMING  AGENT 380009/03 7.80  ก.ก.
6    FORMIC  ACID  85% 290045/03 3.34  ก.ก.
     or  LACTIC  ACID  80% 290046/03 6.76  ก.ก.
     or  SULPHURIC  ACID  CONC. 280009/03 2.57  ก.ก.
7    MINERAL  TANNING  AGENT 320015/03 39.00  ก.ก.
8    SODIUM  BICARBONATE, SODIUM  CARBONATE 280010/03 3.90  ก.ก.
9    PRESERVING  AGENT 380010/03 0.39  ก.ก.
10    NEUTRALIZING  AGENT  or  MASKING  AGENT 380050/03 4.72  ก.ก.
11    RETANNING  AGENT (SYNTAN: SYNTHETIC  or    
     NATURAL) 320016/03 13.60  ก.ก.
12    FATLIQUORING  AGENT 340004/03 11.70  ก.ก.
13    DYESTUFF 320017/03 3.20  ก.ก.
14    PIGMENT  PASTE  COLOUR  or  DYE  SOLUTION 320010/03 3.03  ก.ก.
15    POLYMER  BINDER  (ACRYLIC, POLYESTER,    
     POLYURETHANE etc.) 390024/03 9.15  ก.ก.
16    PROTEIN  BINDER 390025/03 2.18  ก.ก.
17    FILLER, WAX, THICKENER  AND  AUXILIARY 340005/03 3.03  ก.ก.
18    SOLVENT  LACQUER  or  WATER  LACQUER 320018/03 5.09  ก.ก.
              หมายเหตุ  1.  หนังฟอกสำเร็จแล้วยังไม่ย้อมสี  ใช้วัตถุดิบ       รายการที่  1 - 12
                                 2.  หนังฟอกสำเร็จย้อมสีแล้วใช้วัตถุดิบ                  รายการที่  1 - 13
                                 3.  หนังฟอกและตกแต่งแล้วใช้วัตถุดิบ                   รายการที่  1 - 18
                                 4.  ให้ผู้ส่งออกสำแดงชนิดผลิตภัณฑ์ตามหมายเหตุที่ 1,2 หรือ 3  ด้วย
                                 ผู้ส่งออกจะต้องสำแดงชนิดและความหนาของหนังและวัตถุดิบที่ใช้ตามที่ให้ระบุ
               ในใบขนสินค้าขาออกและใบแนบใบขนสินค้าขาออก