สูตรมาตรฐานที่ 112/2528
ชนิดสินค้า                      หนังโคหรือหนังกระบือฟอกสำเร็จแล้วชนิดหนังผิว (ทำจาก WET  BLUE HIDE) 
                                     ความหนา  2.01 - 2.40 มม. (GRAIN COW/OX or BUFFALO FINISHING  LEATHER)
ประกาศใช้ครั้งแรก                ตามประกาศกรมศุลกากรที่  49/2528                ลงวันที่      27   สิงหาคม       2528
ลำดับที่ วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต รหัสวัตถุดิบ/หน่วย ปริมาณวัตถุดิบที่ใช้
      จริงต่อน้ำหนักสุทธิ
      ของสินค้า 100 กก.
1    COW/OX  or  BUFFALO  WET  BLUE  HIDE    
     (over  3.00  mm.) 410010/03 260.00  ก.ก.
2    NEUTRALIZING  AGENT  or  MASKING  AGENT 380050/03 3.65  ก.ก.
3    MINERAL  TANNING  AGENT 320015/03 8.00  ก.ก.
4    RETANNING  AGENT (SYNTAN) 320016/03 10.80  ก.ก.
5    FATLIQUORING  AGENT 340004/03 9.55  ก.ก.
6    DYESTUFF 320017/03 3.00  ก.ก.
7    PIGMENT  PASTE  COLOUR  or  DYE  SOLUTION 320010/03 3.65  ก.ก.
8    POLYMER  BINDER  (ACRYLIC, POLYESTER,    
     POLYURETHANE etc.) 390024/03 6.67  ก.ก.
9    PROTEIN  BINDER 390025/03 1.83  ก.ก.
10    FILLER, WAX, THICKENER  AND  AUXILIARY 340005/03 3.05  ก.ก.
11    SOLVENT  LACQUER  or  WATER  LACQUER 320018/03 4.27  ก.ก.
       
              หมายเหตุ  1.  หนังฟอกสำเร็จแล้วยังไม่ย้อมสี  ใช้วัตถุดิบ       รายการที่  1 - 5
                                 2.  หนังฟอกสำเร็จย้อมสีแล้วใช้วัตถุดิบ                  รายการที่  1 - 6
                                 3.  หนังฟอกและตกแต่งแล้วใช้วัตถุดิบ                   รายการที่  1 - 11
                                 4.  ให้ผู้ส่งออกสำแดงชนิดผลิตภัณฑ์ตามหมายเหตุที่ 1,2 หรือ 3  ด้วย
                                 ผู้ส่งออกจะต้องสำแดงชนิดและความหนาของหนังและวัตถุดิบที่ใช้ตามที่ให้ระบุ
               ในใบขนสินค้าขาออกและใบแนบใบขนสินค้าขาออก