สูตรมาตรฐานที่ 113/2528
ชนิดสินค้า                     หนังโคหรือหนังกระบือฟอกกึ่งสำเร็จรูปชนิดหนังผิว 
                                    (COW/OX  or  BUFFALO WET  BLUE  HIDE)
ประกาศใช้ครั้งแรก                ตามประกาศกรมศุลกากรที่  49/2528                ลงวันที่      27   สิงหาคม       2528
ยกเลิก                                    ตามประกาศกรมศุลกากรที่  84/2550                ลงวันที่      1     พฤศจิกายน  2550
                                                และให้ใช้สูตรมาตรฐานระบบ e-Formula เลขที่ 95000013-00  ถึง  95000013-05  แทน
ลำดับที่ วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต รหัสวัตถุดิบ/หน่วย ปริมาณวัตถุดิบที่ใช้
      จริงต่อน้ำหนักสุทธิ
      ของสินค้า 100 กก.
1    RAW  HIDE    
        1.1  COW/OX  or  BUFFALO  WET  SALTED 410006/03 180.00  กก.
  or   1.2  COW/OX  or  BUFFALO  DRYHIDE 410007/03 70.00  ก.ก.
2    SOAKING  AGENT  or  WETTING  AGENT  or 340003/03 0.88  ก.ก.
     DEGREASING  AGENT    
3    SODIUM  SULPHIDE, SODIUM  SUIPHYDRATE, 280004/03 4.79  ก.ก.
     SODIUM  HYDROSULPHIDE    
4    LIMING  AGENT  or  BATTING  AGENT(ENZYME) 290044/03 0.96  ก.ก.
5    DELIMING  AGENT 380009/03 2.56  ก.ก.
6    FORMIC  ACID  85% 290045/03 1.07  ก.ก.
     or  LACTIC  ACID  80% 290046/03 2.14  ก.ก.
     or  SULPHURIC  ACID  CONC. 280009/03 0.92  ก.ก.
7    MINERAL  TANNING  AGENT 320015/03 6.32  ก.ก.
8    SODIUM  BICARBONATE, SODIUM  CARBONATE 280010/03 0.63  ก.ก.
9    PRESERVING  AGENT 380010/03 0.13  ก.ก.
     
        
              หมายเหตุ     ผู้ส่งออกจะต้องสำแดงชนิดของหนังในใบขนสินค้าขาออกและใบแนบใบขนสินค้าขาออก