สูตรมาตรฐานที่ 114/2528
ชนิดสินค้า                      หนังโคหรือหนังกระบือฟอกสำเร็จแล้วชนิดหนังท้องตกแต่งแล้ว
                                     (SPLIT  COW/OX  or  BUFFALO FINISHING  LEATHER)
ประกาศใช้ครั้งแรก                ตามประกาศกรมศุลกากรที่  49/2528                ลงวันที่      27   สิงหาคม       2528
ยกเลิก                                    ตามประกาศกรมศุลกากรที่  84/2550                ลงวันที่      1     พฤศจิกายน  2550
                                                และให้ใช้สูตรมาตรฐานระบบ e-Formula เลขที่ 95000014  แทน
ลำดับที่ วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต รหัสวัตถุดิบ/หน่วย ปริมาณวัตถุดิบที่ใช้
      จริงต่อน้ำหนักสุทธิ
      ของสินค้า 100 กก.
1    COW/OX  or  BUFFALO  SPLIT  WET  BLUE 410002/03 300.00  ก.ก.
2    MINERAL  TANNING  AGENT 320015/03 6.00  ก.ก.
3    RETANNING  AGENT (SYNTAN : SYNTHETIC  320016/03 10.80  ก.ก.
     OR  NATURAL)    
4    FATLIQUORING  AGENT 340004/03 11.00  ก.ก.
5    DYESTUFF 320017/03 1.25  ก.ก.
6    PIGMENT  PASTE  COLOUR  or  DYE  SOLUTION 320010/03 3.18  ก.ก.
7    POLYMER  BINDER (ACRYLIC, POLYESTER,    
     POLYURETHANE  etc.) 390024/03 8.01  ก.ก.
8    PROTEIN  BINDER 390025/03 2.27  ก.ก.
9    FILLER, WAX, THICKENER  AND  AUXILIARY 340005/03 3.18  ก.ก.
10    SOLVENT  LACQUER  or  WATER  LACQUER 320018/03 4.47  ก.ก.