สูตรมาตรฐานที่ 115/2528
ชนิดสินค้า                      หนังโคหรือหนังกระบือฟอกสำเร็จและย้อมสีชนิดหนังท้อง
                                     (SPLIT  COW/OX  or  BUFFALO, SUEDE)
ประกาศใช้ครั้งแรก                ตามประกาศกรมศุลกากรที่  49/2528                ลงวันที่      27   สิงหาคม       2528
ยกเลิก                                    ตามประกาศกรมศุลกากรที่  84/2550                ลงวันที่      1     พฤศจิกายน  2550
                                                และให้ใช้สูตรมาตรฐานระบบ e-Formula เลขที่ 95000015-00  แทน
ลำดับที่ วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต รหัสวัตถุดิบ/หน่วย ปริมาณวัตถุดิบที่ใช้
      จริงต่อน้ำหนักสุทธิ
      ของสินค้า 100 กก.
1    COW/OX  or  BUFFALO  SPLIT  WET  BLUE 410002/03 300.00  ก.ก.
2    MINERAL  TANNING  AGENT 320015/03 6.00  ก.ก.
3    RETANNING  AGENT (SYNTAN : SYNTHETIC 320016/03 10.00  ก.ก.
     OR  NATURAL)    
4    FATLIQUORING  AGENT 340004/03 11.00  ก.ก.
5    DYESTUFF 320017/03 3.25  ก.ก.