สูตรมาตรฐานที่ 116/2528
ชนิดสินค้า                     MONOFILAMENT  YARN  และอวน  MONOFILAMENT
ประกาศใช้ครั้งแรก               ตามประกาศกรมศุลกากรที่  62/2528                ลงวันที่      29     ตุลาคม      2528
ยกเลิก                                    ตามประกาศกรมศุลกากรที่  84/2550                ลงวันที่      1     พฤศจิกายน  2550
                                                และให้ใช้สูตรมาตรฐานระบบ e-Formula เลขที่ 95000017-00  ถึง  95000017-01  แทน
ลำดับที่ ชนิดสินค้า/วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต รหัสวัตถุดิบ/ ปริมาณวัตถุดิบที่ใช้ ส่วนสูญเสีย
    หน่วย ต่อน้ำหนักสุทธิของ  
      สินค้า  100  กก.  
1     MONOFILAMENT  YARN  ทำด้วย  HDPE    
      หรือ  PP    
           1.1  HIGH  DENSITY  POLYETHYLENE 390002/03 102.565  กก. 2.5%
  หรือ  1.2  POLYPROPYLENE 390004/03  
         
ให้ผู้ส่งออกระบุชนิดของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตในใบขนสินค้าขาออกและใบแนบใบขนสินค้าขาออก