สูตรมาตรฐานที่ 117/2528
ชนิดสินค้า                      MONOFILAMENT  YARN  และอวน  MONOFILAMENT
ประกาศใช้ครั้งแรก                ตามประกาศกรมศุลกากรที่  62/2528                ลงวันที่      29     ตุลาคม      2528
ยกเลิก                                    ตามประกาศกรมศุลกากรที่  84/2550                ลงวันที่      1     พฤศจิกายน  2550
                                                และให้ใช้สูตรมาตรฐานระบบ e-Formula เลขที่ 95000018-00  ถึง  95000018-01  แทน
ลำดับที่ ชนิดสินค้า/วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต รหัสวัตถุดิบ/ ปริมาณวัตถุดิบที่ใช้ ส่วนสูญเสีย
    หน่วย ต่อน้ำหนักสุทธิของ  
      สินค้า  100  กก.  
1    MONOFILAMENT  YARN  ทำด้วย  NYLON    
     หรือ  POLYESTER  CHIP    
            1.1  NYLON  CHIP, NYLON 6, 66, 11 ,12 390023/03 103.625  กก. 3.5%
             etc.    
  หรือ   1.2  POLYESTER CHIP 390029/03  
         
ให้ผู้ส่งออกระบุชนิดของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตในใบขนสินค้าขาออกและใบแนบใบขนสินค้าขาออก