สูตรมาตรฐานที่ 118/2528
ชนิดสินค้า                                        MONOFILAMENT  YARN  และอวน  MONOFILAMENT
ประกาศใช้ครั้งแรก                                         ตามประกาศกรมศุลกากรที่  62/2528                ลงวันที่      29     ตุลาคม      2528
สูตรมาตรฐานที่ ชนิดสินค้า/วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต รหัสวัตถุดิบ/ ปริมาณวัตถุดิบที่ใช้ ส่วนสูญเสีย
    หน่วย ต่อน้ำหนักสุทธิของ  
      สินค้า  100  กก.  
118/2528    อวน MONOFILAMENT  ทำด้วย  NYLON  และ    
     HDPE  หรือ  PE  YARN    
     1.1  NYLON  CHIP, NYLON 6, 66, 11 ,12 390023/03 111.1  กก. 12%
             etc.    
            1.2  HIGH  DENSITY  POLYETHYLENE 390002/03 1.4  กก.  
  หรือ   2.2  POLYETHYLENE  YARN 590004/03  
     
         
ให้ผู้ส่งออกระบุชนิดของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตในใบขนสินค้าขาออกและใบแนบใบขนสินค้าขาออก