สูตรมาตรฐานที่ 123/2528
ชนิดสินค้า                     เป็นชิ้นส่วนประกอบหม้อน้ำรถยนต์ส่วนที่เป็น OIL  COOLER
ประกาศใช้ครั้งแรก                ตามประกาศกรมศุลกากรที่  63/2528                ลงวันที่      29     ตุลาคม      2528
ยกเลิก                                    ตามประกาศกรมศุลกากรที่  84/2550                ลงวันที่      1     พฤศจิกายน  2550
                                                และให้ใช้สูตรมาตรฐานระบบ e-Formula เลขที่ 95000023-00  แทน
ลำดับที่ ชนิดสินค้า/วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต รหัสวัตถุดิบ/ ปริมาณวัตถุดิบที่ใช้ ส่วนสูญเสีย
    หน่วย ต่อน้ำหนักสุทธิของ  
      สินค้า  100  กก.  
1     Brass  tube 740004/03 72.05  กก. -
2     Brass  sheet 740003/03 27.95  กก.  
         
หมายเหตุ เป็นชิ้นส่วนประกอบหม้อน้ำรถยนต์ส่วนที่เป็น OIL  COOLER ,
Part  No.จะนำหน้าด้วยอักษร  OC