สูตรมาตรฐานที่ 125/2528
ชนิดสินค้า                      แบตเตอรี่สำเร็จรูปชนิดเปลือกหม้อทำด้วย  PLASTIC  P.P  และแผ่นธาตุแบตเตอรี่
ประกาศใช้ครั้งแรก                ตามประกาศกรมศุลกากรที่  72/2528                ลงวันที่      20   ธันวาคม       2528
แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1             ตามประกาศกรมศุลกากรที่  10/2530                ลงวันที่      16    กุมภาพันธ์  2530
                                                 (แก้ไขเฉพาะสูตรมาตรฐานที่  124/2528)
ลำดับที่ ชนิดสินค้า/วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต รหัสวัตถุดิบต่อหน่วย ปริมาณวัตถุดิบที่ใช้
        จริงต่อน้ำหนักสุทธิ
        ของสินค้า 100 กก.
1    แผ่นธาตุแบตเตอรี่    
       SOFT  PIG  LEAD  MIN  99.97% PURITY 780003/03 58.87  กก.
       ANTIMONIAL  LEAD  ALLOY 780004/03 47.17  กก.