สูตรมาตรฐานที่ 126/2528
ชนิดสินค้า   WHITE, DYED  PRINTED  100%  POLYESTER  BURN-OUT  WOVEN  FABRIC
ประกาศใช้ครั้งแรก  ตามประกาศกรมศุลกากรที่  76/2528                ลงวันที่      27     ธันวาคม      2528
ยกเลิก                                    ตามประกาศกรมศุลกากรที่  84/2550                ลงวันที่      1     พฤศจิกายน  2550 ตามประกาศกรมศุลกากรที่  84/2550                ลงวันที่      1     พฤศจิกายน  2550
                                                 และให้ใช้สูตรมาตรฐานระบบ e-Formula เลขที่ 95000020-00  ถึง  95000020-03  แทน
ลำดับที่ ชนิดสินค้า/วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต รหัสวัตถุดิบ/ ปริมาณวัตถุดิบที่ใช้ ส่วนสูญเสีย
    หน่วย ต่อสินค้า 100 Yds.  
         
1     WHITE, DYED, PRINTED 100% POLYESTER    
      BURN-OUT  WOVEN  FABRIC  W.44"   101.010  Yds. 1%
     1.1  Grey  65/35  Polyester/Cotton    
             Plain  47" 561012/22  
     1.2  Grey 65/35  Polyester/Viscose    
             Rayon  Plain  47" 561021/22  
     1.3  Grey  65/35  Polyester/Polynosic    
             Plain  47" 561019/22  
     1.4  Grey  60/40  Cotton/Polyester    
             Plain  47" 551008/22  
          
                                    ให้ผู้ส่งออกสำแดงในใบขนสินค้าขาออกและใบแนบใบขนสินค้าขาออกด้วยว่าผลิตจากวัตถุดิบผ้าผืนชนิดใด
        กำหนดให้ความคลาดเคลื่อนของหน้าผ้าได้ไม่เกิน  1  นิ้ว