สูตรมาตรฐานที่ 127/2528
ชนิดสินค้า   WHITE, DYED  PRINTED  100%  POLYESTER  BURN-OUT  WOVEN  FABRIC
ประกาศใช้ครั้งแรก  ตามประกาศกรมศุลกากรที่  76/2528                ลงวันที่      27     ธันวาคม      2528
ยกเลิก                                     ตามประกาศกรมศุลกากรที่  84/2550                ลงวันที่      1     พฤศจิกายน  2550
                                                 และให้ใช้สูตรมาตรฐานระบบ e-Formula เลขที่ 95000019-00  ถึง  95000019-02  แทน
ลำดับที่ ชนิดสินค้า/วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต รหัสวัตถุดิบ/ ปริมาณวัตถุดิบที่ใช้ ส่วนสูญเสีย
    หน่วย ต่อสินค้า 100 Yds.  
         
1    WHITE, DYED, PRINTED  100% POLYESTER    
     BURN-OUT  WOVEN  FABRIC  W.36"   101.010  Yds. 1%
     1.1  Grey  65/35  Polyester/Cotton    
             Plain  38" 561010/22  
     1.2  Grey 65/35  Polyester/Viscose    
             Rayon  Plain  38" 561020/22  
     1.3  Grey  65/35  Polyester/Polynosic    
             Plain  38" 561017/22  
          
                                    ให้ผู้ส่งออกสำแดงในใบขนสินค้าขาออกและใบแนบใบขนสินค้าขาออกด้วยว่าผลิตจากวัตถุดิบผ้าผืนชนิดใด
        กำหนดให้ความคลาดเคลื่อนของหน้าผ้าได้ไม่เกิน  1  นิ้ว