สูตรมาตรฐานที่ 128/2529
ชนิดสินค้า                      ฉลากปิดอาหารกระป๋องสำเร็จรูปขนาดต่าง ๆ
ประกาศใช้ครั้งแรก                ตามประกาศกรมศุลกากรที่  4/2529                ลงวันที่      14   มกราคม       2529
แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่  1            ตามประกาศกรมศุลกากรที่  30/2529              ลงวันที่        6   เมษายน        2529
ลำดับที่ วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต รหัสวัตถุดิบ/หน่วย ปริมาณวัตถุดิบที่ใช้
      ต่อสินค้า 100 กระป๋อง
       CAST  COATED  PAPER  SUBSTANCE  84-85  g/m 2 480033/03  
  or  ALUMINIUM  FOIL  PAPER  SUBSTANCE  84-85 g/m 2 760002/03  
  ขนาดกระป๋อง    
1 211   x    108   0.0772  ก.ก.
2 300   x    108   0.0880  ก.ก.
3                                    307   x    111         ( ชนิด  2  pcs.)   0.0894  ก.ก.
4 307   x    113   0.1042  ก.ก.
5 307   x    201   0.1168  ก.ก.
6 300   x    206   0.1180  ก.ก.
7 202   x    308   0.1392  ก.ก.
8 401   x    205   0.1840  ก.ก.
9 211   x    400   0.1880  ก.ก.
10 401   x    211   0.1900  ก.ก.
11 307   x    309   0.2077  ก.ก.
12 300   x    407   0.2507  ก.ก.
13         (  5A  )  Club  Can   0.2686  ก.ก.
14 307   x    407   0.2784  ก.ก.
15 401   x    411   0.3418  ก.ก.
16 603   x    408   0.5372  ก.ก.
17 603   x    700   0.9401  ก.ก.
        
                                    ให้ผู้ส่งออกระบุขนาดของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตว่าใช้  CAST  COATED  PAPER  หรือ
                ALUMINIUM  FOIL  PAPER  พร้อมทั้งระบุขนาดกระป๋องในใบขนสินค้าขาออกและใบแนบใบขนสินค้าขาออก