สูตรมาตรฐานที่ 130/2529
ชนิดสินค้า                                      เส้นด้ายย้อมสีผลิตจากเส้นด้ายดิบ (ส่วนสูญเสีย 6%)
ประกาศใช้ครั้งแรก                                      ตามประกาศกรมศุลกากรที่  38/2529     ลงวันที่        16    มิถุนายน      2529
ลำดับที่ ชนิดสินค้า/วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต รหัสวัตถุดิบ ปริมาณวัตถุดิบที่ใช้ ส่วนสูญเสีย
    ต่อหน่วย ต่อน้ำหนักสุทธิของ  
      สินค้า  100  กก.  
1    COTTON  DYED  YARN    
               Cotton  grey  yarn 550003/03 106.38  ก.ก. 6%
2    55/45  RAMIE/COTTON  DYED  YARN    
              55/45  Ramie/Cotton  grey  yarn 540108/03 106.38  ก.ก. 6%