สูตรมาตรฐานที่ 131/2529
ชนิดสินค้า                      เส้นด้ายย้อมสีผลิตจากเส้นด้ายดิบ (ส่วนสูญเสีย 2%)
ประกาศใช้ครั้งแรก                ตามประกาศกรมศุลกากรที่  38/2529     ลงวันที่        16    มิถุนายน      2529
ยกเลิก                                    ตามประกาศกรมศุลกากรที่  84/2550                ลงวันที่      1     พฤศจิกายน  2550
                                                และให้ใช้สูตรมาตรฐานระบบ e-Formula เลขที่ 95000016-00  แทน
ลำดับที่ ชนิดสินค้า/วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต รหัสวัตถุดิบ ปริมาณวัตถุดิบที่ใช้ ส่วนสูญเสีย
    ต่อหน่วย ต่อน้ำหนักสุทธิของ  
      สินค้า  100  กก.  
1    80/20  ACRYLIC/NYLON  DYED YARN    
     (ANGORA  LIKE)    
             80/20  Acrylic/Nylon  raw  white  yarn    
              (angora  like) 560053/03 102.04  ก.ก. 2%