สูตรมาตรฐานที่ 132/2529
ชนิดสินค้า                     เส้นด้ายย้อมสีผลิตจากเส้นด้ายดิบ (ส่วนสูญเสีย 1%)
ประกาศใช้ครั้งแรก                ตามประกาศกรมศุลกากรที่  38/2529     ลงวันที่        16    มิถุนายน      2529
ยกเลิก                                    ตามประกาศกรมศุลกากรที่  84/2550                ลงวันที่      1     พฤศจิกายน  2550
                                                และให้ใช้สูตรมาตรฐานระบบ e-Formula เลขที่ 95000021-00  แทน
ลำดับที่ ชนิดสินค้า/วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต รหัสวัตถุดิบ ปริมาณวัตถุดิบที่ใช้ ส่วนสูญเสีย
    ต่อหน่วย ต่อน้ำหนักสุทธิของ  
      สินค้า  100  กก.  
1    ACRYLIC  DYED  YARN 560002/03 101.01  ก.ก. 1%
                Acrylic  raw  white  yarn