สูตรมาตรฐานที่ 141/2529
ชนิดสินค้า                          พรมสำเร็จรูปชนิดทอเครื่อง (MACHINE  TUFTED)  ทำด้วยเส้นด้าย  ขนาดน้ำหนัก  
                                         1.00  lb/sq.yd (เฉพาะวัตถุดิบลำดับที่ 1  ถ้าน้ำหนักพรมมากกว่าหรือน้อยกว่า   
                                         1.00  lb/sq.yd  ให้เพิ่มหรือลดน้ำหนักวัตถุดิบที่ใช้จริงไปตามอัตราส่วน)
ประกาศใช้ครั้งแรก                      ตามประกาศกรมศุลกากรที่  32/2529                ลงวันที่      16    พฤษภาคม      2529
ลำดับที่ วัตถุดิบ รหัสวัตถุดิบ/ วัตถุดิบที่ใช้จริง ส่วนสูญเสีย
      หน่วย ต่อ 1  sq.yd  
1 PILE  SURFACE  ใช้วัตถุดิบอย่างใดอย่างหนึ่ง   ( กก.)  
  1.1     100%  WOOL  FIBRE  OR  SCOURED  WOOL 538005/03 0.557 LOSS  18.5%
  1.2     100%  ACRYLIC  FIBRE 568002/03 0.540 LOSS  16.00%
  1.3     100%  MODACRYLIC  FIBRE 568117/03 0.540 LOSS  16.00%
  1.4     100%  NYLON  FIBRE 568004/03 0.540 LOSS  16.00%
  1.5     100%  POLYPROPYLENE  FIBRE 518005/03 0.540 LOSS  16.00%
  1.6     80%    WOOL  FIBRE  OR  SCOURED  WOOL 538005/03 0.445 LOSS  18.5%
             20%    NYLON  FIBRE 568004/03 0.108 LOSS  16.00%
  1.7     75%    WOOL  FIBRE  OR  SCOURED  WOOL 538005/03 0.417 LOSS  18.5%
             25%    NYLON  FIBRE 568004/03 0.135 LOSS  16.00%
  1.8     70%    WOOL  FIBRE  OR  SCOURED  WOOL 538005/03 0.390 LOSS  18.5%
             30%    NYLON  FIBRE 568004/03 0.162 LOSS  16.00%
  1.9     50%    WOOL  FIBRE  OR  SCOURED  WOOL 538005/03 0.278 LOSS  18.5%
             50%    ACRYLIC  FIBRE 568002/03 0.270 LOSS  16.00%
  1.10   80%    ACRYLIC  FIBRE 568002/03 0.432 LOSS  16.00%
             20%    NYLON  FIBRE 568004/03 0.108 LOSS  16.00%
  1.11   40%    ACRYLIC  FIBRE 568002/03 0.216 LOSS  16.00%
             60%    VISCOSE RAYON FIBRE 568006/03 0.324 LOSS  16.00%
2 GROUND  FABRIC  ใช้วัตถุดิบอย่างใดอย่างหนึ่ง   ( sq.yd )  
  2.1    COTTON  CANVAS 550004/37 1.099  
  2.2    9  OZ JUTE  WOVEN  FABRIC 570002/37 1.099  
  2.3    POLYPROPYLENE  WOVEN  FABRIC 510019/37 1.099  
3 BACKING   ใช้วัตถุดิบอย่างใดอย่างหนึ่ง   ( sq.yd )  
  3.1    COTTON  MESH 550005/37 1.064  
  3.2    6  OZ JUTE  WOVEN  FABRIC 570003/37 1.064  
4 LATEX (Solid  Content  ไม่น้อยกว่า  50%) 390136/03 1.200  Kg.  
5 LUBRICANT  SPINNING  OIL   380013/03 0.065  Kg.  
                    ผู้ส่งออกจะต้องสำแดงชนิดและน้ำหนักต่อตารางหลาของพรมพร้อมทั้งระบุวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต
        ในส่วนของ  PILE  SURFACE,  GROUND  FABRIC  และ  BACKING  ในใบขนสินค้าขาออกและใบแนบใบขน
        สินค้าขาออก