สูตรมาตรฐานที่ 143/2529
ชนิดสินค้า                พรมสำเร็จรูปชนิดทอเครื่องแบบ  axminster  carpet  ทำด้วยเส้นใย  ขนาดน้ำหนัก 1.00  lb/sq.yd  
                               (เฉพาะวัตถุดิบลำดับที่ 1  ถ้าน้ำหนักพรมมากกว่าหรือน้อยกว่า  1.00  lb/sq.yd   
                               ให้เพิ่มหรือลดน้ำหนักวัตถุดิบที่ใช้จริงไปตามอัตราส่วน)
ประกาศใช้ครั้งแรก          ตามประกาศกรมศุลกากรที่  32/2529                ลงวันที่      16    พฤษภาคม      2529
ลำดับที่ วัตถุดิบ รหัสวัตถุดิบ/ วัตถุดิบที่ใช้จริง ส่วนสูญเสีย
      หน่วย ต่อ 1  sq.yd.  
1 PILE  SURFACE  ใช้วัตถุดิบอย่างใดอย่างหนึ่ง   ( ก.ก.)  
  1.1     100%  WOOL  FIBRE  or  SCOURED  WOOL 538005/03 0.571 LOSS  20.5%
  1.2     100%  ACRYLIC  FIBRE 568002/03 0.553 LOSS  18.00%
  1.3     100%  MODACRYLIC  FIBRE 568117/03 0.553 LOSS  18.00%
  1.4     100%  NYLON  FIBRE 568004/03 0.553 LOSS  18.00%
  1.5     100%  POLYPROPYLENE  FIBRE 518005/03 0.553 LOSS  18.00%
  1.6     80%    WOOL  FIBRE  or  SCOURED  WOOL 538005/03 0.456 LOSS  20.5%
             20%    NYLON  FIBRE 568004/03 0.111 LOSS  18.00%
  1.7     75%    WOOL  FIBRE  or  SCOURED  WOOL 538005/03 0.428 LOSS  20.5%
             25%    NYLON  FIBRE 568004/03 0.138 LOSS  18.00%
  1.8     70%    WOOL  FIBRE  or  SCOURED  WOOL 538005/03 0.399 LOSS  20.5%
             30%    NYLON  FIBRE 568004/03 0.166 LOSS  18.00%
  1.9     50%    WOOL  FIBRE  or  SCOURED  WOOL 538005/03 0.285 LOSS  20.50%
             50%    ACRYLIC  FIBRE 568002/03 0.277 LOSS  18.00%
  1.10   80%    ACRYLIC  FIBRE 568002/03 0.443 LOSS  18.00%
             20%    NYLON  FIBRE 568004/03 0.111 LOSS  18.00%
  1.11   40%    ACRYLIC  FIBRE 568002/03 0.221 LOSS  18.00%
             60%    VISCOSE RAYON FIBRE 568006/03 0.332 LOSS  18.00%
2 GROUND  FABRIC  ใช้วัตถุดิบ   ( Kg. )  
  2.1    JUTE  YARN 570001/03 0.821  
  2.2    COTTON  YARN 559001/03 0.210  
3 LUBRICANT  SPINNING  OIL 380013/03 0.065  
4 LATEX (solid  content  ไม่น้อยกว่า  50%) 390136/03 1.200 Kg.  
            
                    ผู้ส่งออกจะต้องสำแดงชนิดและน้ำหนักต่อตารางหลาของพรมพร้อมทั้งระบุวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต
        ในส่วนของ  PILE  SURFACE,  GROUND  FABRIC  และ  BACKING  ในใบขนสินค้าขาออกและใบแนบใบขน
        สินค้าขาออก