สูตรมาตรฐานที่ 144/2529
ชนิดสินค้า                          พรมสำเร็จรูปชนิดทอเครื่องแบบ AXMINSTER  CARPET  ทำด้วยเส้นด้าย  ขนาดน้ำหนัก  
                                         1.00  lb/sq.yd (เฉพาะวัตถุดิบลำดับที่ 1  ถ้าน้ำหนักพรมมากกว่าหรือน้อยกว่า   
                                         1.00  lb/sq.yd  ให้เพิ่มหรือลดน้ำหนักวัตถุดิบที่ใช้จริงไปตามอัตราส่วน)
ประกาศใช้ครั้งแรก                      ตามประกาศกรมศุลกากรที่  32/2529                ลงวันที่      16    พฤษภาคม      2529
แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่  1                  ตามประกาศกรกมศุลกากรที่ 34/2530               ลงวันที่      28   กรกฎาคม       2530
ลำดับที่ วัตถุดิบ รหัสวัตถุดิบ/ วัตถุดิบที่ใช้จริง ส่วนสูญเสีย
      หน่วย ต่อ 1  sq.yd.  
1 PILE  SURFACE  ใช้วัตถุดิบอย่างใดอย่างหนึ่ง   ( ก.ก.)  
  1.1     100%  WOOLEN  YARN  RAW  WHITE 530005/03 0.540 16%
  or       100%  WOOLEN  YARN  DYED 539005/03 0.527 14%
  1.2     100%  ACRYLIC  YARN  RAW  WHITE 560002/03 0.540 16%
  or       100%  ACRYLIC  YARN  DYED 569002/03 0.527 14%
  1.3     100%  MODACRYLIC  YARN  RAW  WHITE 560117/03 0.540 16%
  or       100%  MODACRYLIC  YARN  DYED 569117/03 0.527 14%
  1.4     100%  NYLON  YARN  RAW  WHITE 510104/03 0.540 16%
  or       100%  NYLON  YARN  DYED 519004/03 0.527 14%
  1.5     100%  POLYPROPYLENE  YARN  RAW  WHITE 510005/03 0.540 16%
  or       100%  POLYPROPYLENE  YARN  DYED 519005/03 0.527 14%
  1.6     90%    WOOL  10% NYLON  YARN  RAW  WHITE 530032/03 0.540 16%
  or       90%    WOOL  10% NYLON  YARN  DYED 539032/03 0.527 14%
  1.7     80%    WOOL  20% NYLON  YARN  RAW  WHITE 530034/03 0.540 16%
  or       80%    WOOL  20% NYLON  YARN  DYED 539034/03 0.527 14%
  1.8     75%    WOOL  25% NYLON  YARN  RAW  WHITE 530035/03 0.540 16%
  or       75%    WOOL  25% NYLON  YARN  DYED 539035/03 0.527 14%
  1.9     70%    WOOL  30% NYLON  YARN  RAW  WHITE 530036/03 0.540 16%
  or       70%    WOOL  30% NYLON  YARN  DYED 539036/03 0.527 14%
  1.10   50%  ACRYLIC   50% WOOL  YARN  RAW  WHITE 530137/03 0.540 16%
  or       50%  ACRYLIC   50% WOOL  YARN  DYED 539137/03 0.527 14%
  1.11   80%  ACRYLIC   20% NYLON  YARN  RAW  WHITE 560053/03 0.540 16%
  or       80%  ACRYLIC   20% NYLON  YARN  DYED 569053/03 0.527 14%
  1.12  40% ACRYLIC  60%VISCOSE RAYON YARN RAW  WHITE 560199/03 0.540 16%
  or      40% ACRYLIC  60%VISCOSE RAYON YARN DYED 569199/03 0.527 14%
2 GROUND  FABRIC  ใช้วัตถุดิบ    
  2.1    JUTE  YARN  และ 570001/03 0.821  Kg.  
  2.2    COTTON  YARN 559001/03 0.21  Kg.  
3 LATEX (solid  content  ไม่น้อยกว่า  50%)   390136/03 1.200  Kg.  
                    ผู้ส่งออกจะต้องสำแดงชนิดและน้ำหนักต่อตารางหลาของพรมพร้อมทั้งระบุวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต
        ในส่วนของ  PILE  SURFACE,  GROUND  FABRIC  และ  BACKING  ในใบขนสินค้าขาออกและใบแนบใบขนสินค้าขาออก